AMANZHOLOV UNIVERSITY

Университеттің миссиясы

обеспечение ведущей роли в международном научно- образовательном пространстве по формированию конкурентоспособных специалистов для инновационного развития Казахстана. Реализация этой миссии заключается в подготовке компетентных, социально ответственных и конкурентоспособных специалистов, владеющих современными технологиями, навыками научно-педагогической и исследовательской деятельности, соответствующей мировым требованиям рынка труда. Кроме того, реализация миссии предусматривает формирование единого культурного, образовательного, интеллектуального и инновационного пространства Университета, обеспечение качества непрерывного образования в соответствии с мировыми тенденциями и принципами Болонского процесса, активное международное сотрудничество и обеспечение академической мобильности студентов и сотрудников Университета. Видение: Университет в инновационном развитии Казахстана позиционирует себя как научно-исследовательский и образовательный центр, входящий в рейтинг лучших вузов страны и мира.

РОВНЯКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ - СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫС ЖӨНІНДЕГІ ПРОРЕКТОР

ТӨЛЕГЕН МҰХТАР ӘДІЛБЕКҰЛЫ

БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ - "СӘРСЕН АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ"КЕАҚ РЕКТОРЫ

Алимбекова Нурлана Бауржановна

Басқарма мүшесі-академиялық мәселелер жөніндегі проректор

Университет бөлімшелері

"PARASAT"СТУДЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫ

Мустафина Мергуль Оралбековна

Офис тіркеуші бөлімінің бастығы

“PARASAT” студенттерге қызмет көрсету орталығы – бұл қызметтерді алу кезінде қолжетімділікті, қызмет көрсетудің жоғары стандарттарын қамтамасыз етуге, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алуға, білім беру сапасын арттыруға және академиялық адалдық қағидаттарын ілгерілетуге арналған университеттің сервистік орталығы.

Студенттерге қызмет көрсету орталығы қызметінің негізінде студенттерге бағытталған тәсіл жатыр, сондықтан оның қызметінің негізгі қағидаттары білім алушылардың қажеттіліктерін түсіну және қанағаттандыру; білім сапасы білім алушылардың күткеніне сәйкес келетін қызметтерді іске асыру; өзара сыйластыққа негізделген білім алушылармен тиімді өзара іс-қимыл болып табылады.

МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Студенттерге қызмет көрсету орталығының мақсаты-білім алушыларға қызмет көрсетудің жоғары стандарттары негізінде “бір терезе” қағидаты бойынша әкімшілік, консультациялық сипаттағы қызметтер көрсету.
Тапсырмалар:
– оқу процесінің ақпараттық ашықтығын дамыту, сервистік қызметтерді оңтайландыру, өзара сыйластық мәдениетін қалыптастыру және сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбейтін орта құру;
-әкімшілік, білім беру, әлеуметтік-тұрмыстық және консультациялық мәселелер бойынша Мемлекеттік қызметтер көрсету;
– білім алушыларға электрондық қызмет көрсету және электрондық қызмет көрсету жүйесін дамыту;
– білім алушыларға көрсетілетін қызметтердің мәдениеті мен сапасын арттыру;
– білім алушыларға университеттік қызмет көрсету бойынша бөлімдердің қызметін үйлестіру;
– орталық қызметінің бағыттары бойынша құжаттама жүргізу және есептер дайындау.
– студенттерді университеттің нормативтік-нұсқаулық құжаттарындағы жаңалықтар мен өзгерістер туралы хабардар ету.

“PARASAT” СТУДЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ

* Транскрипт беру;
* Пәндерді, кредиттерді қайта есептеу;
* Академиялық қарызды жою (Жазғы семестр, қосымша оқыту);
* Жеке ведомость алу;
* Ауысу және қайта қабылдау;
* Академиялық демалыс беру (академиялық демалыстан шығу);
* Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімін аяқтамаған адамдарға анықтама беру;
* Аты-жөнін өзгерту;
* Жеке ісінен аттестат, диплом уақытша беру;
* Оқу орнынан анықтама беру;
* Қорытынды немесе мемлекеттік емтихан нәтижелері бойынша апелляцияға жіберу;
* Қайта қорытынды аттестаттауға жіберу;
* Емтихан сессиясын ұзарту;
* Өз еркімен оқудан шығу;
* Қайта оқыту курсы;
* Ішкі академиялық ұтқырлық шеңберінде оқыту;
* Қазақстан Республикасы азаматтарын тұрғылықты жері бойынша тіркеу (тіркеуден шығару);
* Шетелдік студенттерді тіркеу;
* Әскери есепке қою;
* ҚР Қарулы күштеріне шақыруды кейінге қалдыру туралы анықтама беру;
* Студент үйлерінде орындар бөлу.

Адрес:  ул 30-й Гв. Дивизии, 38
Тел.:  8(7232)540-884
Электронный адрес:  оtdel_regist@vkgu.kz

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕР ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМ

Байдрахманов Даурен Серикович

Тәрбие жұмыс және әлеуметтіқ мәселелер жөніндегі бөлім жетекшісі

Бөлімнің негізгі мақсаты университетте толық әлеуметтік – педагогикалық орта құру, студенттер бойында жан-жақты дамыған әлеуметтік тұлға тәрбиелеу, студенттердің өздігінен шығармашылық қабілетін іске асыруға талпындыру үшін жағдай жасау.

Міндеттері:
–мамандарды даярлауда болашақ және қолданыстағы даярлау бағыттарына сәйкес мәліметтер қорын жасау мақсатымен маркетингтік зерттеулер, мамандықтар номенклатурасының мониторингісін жүргізу және жаңа мамандықтарды лицензиялау.
–тәрбие жұмыстары мен әлеуметтік мәселелерді ұйымдастыру, бақылау және реттеу, университеттің құрылымдық бөлімшелерінің тәрбие жұмыстарын жалпы басқару;
–тәрбие жұмыстарын болашақ және ағымдық жоспарлау;
–мамандарды даярлау сапасының мониторингі;
– студенттермен тәрбие жұмыстарын жүргізуге жаңа әдістер енгізу, кураторлар тәжірибесін жинақтау;
–университет Ғылыми кеңесі мен ректоратының жоспарларының, шешімдерінің, ректор мен стратегиялық жоспарлау, әлеуметтік және тәрбие жұмысы жөніндегі проректорлардың тапсырмаларының сапалы және уақытында орындалуын қамтамасыз ету, есептік құжаттама мен ағымдағы шұғыл ақпаратты дайындау;
–уақытындағы талаптарға сай бөлім қызметкерлерінің біліктіліктілігін үздіксіз арттырып отыру;
–университеттің білім беру сапасының менеджменті жүйесі дамуының мақсаттары мен бағыттарының бірлігін қамтамасыз ететін тәрбие үрдісіне тиімді жетекшілік ету;
–әрбие үрдісінің сапасын басқарудың барлық деңгейлерінде ТЖжӘМ бойынша бөлім жұмысшыларының жауапкершілігін арттыру, қолайлы ішкі орта мен барлық үрдіске қатысушыларды нақты нәтижелерге жетуге ынталандыратын уәж жүйесін құру;
–университет имиджін құруға және қолдауға қатысу.

Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. 30-й
Гвардейской дивизии, 34 (корпус №1), каб. 249.
Тел./факс:8 (7232) 540-427; 8(705) 148-88-28
E-mail: daur_u-ka@mail.ru

ОТДЕЛ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сарынова Зауре Толегеновна

Бөлім жетекшісі

Мақсаты: заманауи қашықтықтан білім беру технологияларын (ҚББТ) пайдалану арқылы білім берудің сапасы мен қол жетімділігін қамтамасыз ету.

Бөлімнің негізгі міндеттері:
– ҚББТ қолдана отырып оқитын студенттердің оқу жетістіктерін бақылау және оқытуды ұйымдастыру;
– оқу үрдісіне қашықтықтан білім беру технологияларын енгізу;
– Университетте қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруды реттейтін нормативтік құжаттарды дайындау;
– қашықтықтан оқыту порталын жаңғырту және сүйемелдеу, Университеттің автоматтандырылған ақпараттық жүйесімен порталды біріктіру;
– ҚББТ бойынша статистиканы құру;
– ҚББТ қолдану арқылы білім беру үдерісін жүзеге асыру бойынша Университет бөлімшелеріне консультациялық қолдау көрсету;
– қашықтықтан оқыту саласында басқа білім беру ұйымдарымен өзара әрекеттестік және тәжірибемен алмасу;
– қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану жағдайында тестілеужүйелері мен басқа да білім бақылау құралдарын басқару;
– қашықтықтан технологиялардың бағдарламалық, ақпараттық және техникалық құралдарын әзірлеу, игеру және пайдалануды қолдауға қатысу;
– білімді қорытынды бақылау кезінде аутентификация жүйесі арқылы білім алушылардың жеке басын сәйкестендіруді қамтамасыз ету.

Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул.30-Гв. Дивизии, 34 (учебный корпус №1), кабинет 242.
Телефон: +7 (7232) 541-493, внутренний: 148.
Эл. почта: zsarynova@vku.edu.kz

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИИ

Ділдебай Балғын

Бөлім жетекшісі

Ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету және цифрландыру орталығы (АТҚЕжЦО) С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің жеке құрылымдық бөлімшесі болып табылады, ақпараттық және коммуникациялық салада мамандандырылып, барлық жоғары мектептермен, құрылымдық бөлімшелерімен мақсаттанған тығыз қатынаста қызмет көрсетеді.

АТҚЕжЦО-ның негізгі міндеті Smart-университет жобасын кезең-кезеңімен іске асыру, жоғары мектептерді, кафедраларды, университеттің басқа да құрылымдық бөлімшелерін жабық ұжымдық желімен, қазіргі заманғы компьютерлік мультимедиалық жүйемен және университетті басқару үрдісін автоматтандырудың негізінде оқу үрдісін ақпараттандырудың технологиялық платформасымен қамтамасыз ету болып табылады.

Білім беру, оқу-әдістемелік және ғылыми қызмет шеңберінде АТҚЕжЦО-ның міндеті болып табылады:

 • Студенттерге, магистранттарға, доктаранттарға, оқытушыларға және қызметкерлерге (ақпараттық технология шеңберінде) ақпараттық және техникалық қызмет көрсету;
 • Мәліметтер қоры серверінің бірыңғай жүйесін және ақпараттық Интернет/Интранет серверін жобалау және дайындау;
 • Интернетке қатынауды қолдану бойынша бірыңғай саясатты дайындау және жүзегеа сыру;
 • Университеттің ақпараттық ресурcтарын қорғау мен ақпараттық қауіпсіздік саясатын дайындау және жүзеге асыру;
 • Жаңа ақпараттық технологияларды қолдануға байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстарының тапсырмаларын құру мен орындауға қатысу.
 • Platonus АТҚ, ИС ЕСУВО бойынша орнату және қолдау.

Өндірістік сала шеңберінде АТҚЕжЦО-ның міндеті болып табылады:

 • Компьютерлік техника мен жабық ұжымдық желі элеметтерін жөндеуді ұйымдастыру;
 • Білім беру, кәсіби және білім қорын басқару шеңберінде университеттің ақпараттық ресурстарын жобалау, құру және дамыту;
 • Білім беру үрдісін ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету;
 • ЖОО-ның құрылымдық бөлімшелерінің жаңа ақпараттық технологияларға қажеттілігін білу, телекоммуникациялық, компьютерлік құрал-жабдықтарды, кеңсе техникаларын және бағдарламалық құралдарды орталықтандырылған сатып алуын ұйымдастыруға қатысу және сараптама жүргізуді қамтамасыз ету.
 • Компьютерлік техника, коммуникациялық құрал-жабдықтар және университеттік кеңсе техника құралдарын қолданылуын қадағалау және есептеу жүйесін ұйымдастыру;
 • Университеттің құрылымдық бөлімшелерін ақпараттандыру мәселесі, жаңа ақпараттық технологиялар мәселелірін қолдану мен дамыту бойынша ақпараттық және кеңестік қызмет көрсету;
 • АТҚЕжЦО-ның құрал-жабдықтарының жұмыс жағдайын қадағалау, бағдарламалық жасақтаманы үнемі жүйелеу және жаңарту;
 • Білім беру саласын басқару бойынша бағдарламалық жасақтаманы құрастыру, орнату және сүйемелдеу, электрондықұжатайналым жүйесін ұйымдастыру;
 • Бар құрал-жабдықтарды, сонымен қатар, өзін-өзі өтеушілік шартында кең форматты басып шығару және басқа да қажетті ақпаратты-техникалық қызметті көрсету арқылы тиімді пайдалану.

Негізгі қызметі

 1. Компьютерлік тестілеуді өткізуді техникалық және ұйымдастырушылық-методикалық қамтамасыз ету;
 2. Біркелкі доменді ұйымдастыру және қолдау, Интернетке шығуды және трафикті бөлуді қамтамасыз ету;
 3. Презентациялық іс-шараларды техникалық қамтамасыз ету үшін қажетті құрал-жабдықтарды сатып алу;
 4. Оқу үрдісінде ақпараттық жүйе және бағдарламалық құрал жабдықты ендіру мен сертификаттау, білім беру қызметін қажетті бағдарламалық жақтамалармен қамтамасыздығына талдау жүргізу;
 5. Оқу үрдісін ұйымдастыру мен қамтамасыз ету бойынша бағдарламалық жасақтаманы құру, ендіру және қолдау;
 6. ААЖ қолдау;
 7. web-сайттар мен порталдарды құружәне қолдау;
 8. компьютерлік паркті жөндеуді ұйымдастыру;
 9. кеңсе техникасына қызмет көрсету;
 10. жабықұжымдық желінің жұмыс жағдайын қолдау;
 11. жаңа және моденизирленген компьютерлік және жобалау техникалары негізінде білім беру және ғылыми қызметте қолдану бойынша техникалық шешімді жобалау және ендіру, ЖОО-ның ақпараттық инфроқұрылымында жаңа объектілер құру;
 12. ЖОО-ның ғылыми-білімдік инфрақұрылымын дамыту бойынша инновациялық жобаларды құру және жүзеге асыруда ақпараттық-техникалық қолдау.

Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 34 (корпус №1), каб. 239
Телефон: 8 (7232) 540-316 (внут. 115)
Е-mail: dyldebayb@gmail.com

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ

Аяғанова Нұрбахыт Қасымқызы

КЕ АҚ «Сәрсен Аманжолов атындағы шығыс қазқстан университеті» оқытушылары және қызметкерлері кәсіподақ комитетінің төрайымы

Университет кәсіподақ комитеті өз жұмысында ҚР Конституциясын, «ҚР еңбек кодексі» Заңдарын, «Білім туралы», «Кәсіподақтар туралы», «ҚР әлеуметтік серіктестік туралы», «Тұрғын үй қатынастары туралы», «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Заңдарды және басқа да заң актілерін, сонымен бірге білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының Жарғысын, ҚР Үкіметі мен кәсіподақтардың Республикалық бірлестігі, жұмыс берушілердің Республикалық бірлестігі арасындағы Бас Келісімді, ҚР Білім және ғылым министрлігі мен Білім және ғылым қызметкерлері Кәсіподағы арасындағы салалық Келісімді, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ еңбек ұжымының ректормен Келісім-шартын басшылыққа алады.

“Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті”КЕАҚ оқытушылары мен қызметкерлерінің кәсіподақ комитетінің негізгі міндеттері :

 • ұжым мүшелерінің кәсіби, экономикалық, әлеуметтік мүдделерін, мәдени құқықтары мен бостандықтарын заңда белгіленген тәртіппен ұсыну және қорғау, тұрғын үй-тұрмыстық жағдайларын жақсартуға және еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі нормаларды орындауға жәрдемдесу;
 • Облыстың кәсіподақ ұйымдарының елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайға, қоғамдық-саяси оқиғаларға қатысты келісілген ұстанымдарын қорғау;
 • қызметкерлердің ЖОО Жарғысы мен ішкі еңбек тәртібі ережелерін сақтауына, Еңбек міндеттерін толық және сапалы орындауға күш салу;
 • әкімшілікке еңбек дауларын, жанжалды жағдайларды реттеуге, ұжымдағы моральдық-психологиялық ахуалды қалыпқа келтіруге белсенді жәрдемдесу;
 • Басқарма Төрағасымен-“ШҚО” КЕАҚ ректорымен ұжымдық шартты орындауға әкімшілікке жәрдемдесу.С. Аманжолова”;
 • кәсіподақ активінің бірлескен Ашық отырыстарында барлық мәселелерді алқалы және жария түрде қарау;
  қызметкерлерге тегін заңгерлік көмек көрсету;
 • ұлттық, мемлекеттік және кәсіби мерекелерге арналған мәдени-спорттық-бұқаралық іс-шараларды жұмыс берушімен бірлесіп өткізу;
 • университеттің қоғамдық жұмысына белсенді қатысқаны үшін кәсіподақ мүшелерін грамоталармен және сыйлықтармен марапаттауға;
  мерейтойлық туған күндеріне байланысты ПОҚ және қызметкерлерге сыйлықақылар бөлу
  д/бөбекжай-бақшасында қызметкерлердің балаларын орналастыруға көмек көрсету;
 • Материалдық көмек көрсету:
 • ЖОО қызметкерлерінің отбасылық демалысын ұйымдастыруға;
 • санаторий-курорттық, демалыс аймақтарына және балалар жолдамаларын сатып алуға;
 • кәсіптік топтарда мәдени-бұқаралық іс-шараларды өткізуге;
 • ПОҚ мен қызметкерлер арасында “Денсаулық” спартакиадасын өткізуге;
 • қазіргі қызметкерлердің ауруына және олардың жақын туыстарының қайтыс болуына байланысты.

Ресурсный центр профессиональной подготовки и повышения квалификации

Исебаева Бакытгуль Кудышевна

Директор

КДжБАРО ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ – білім беру саласы мамандарының біліктіліктігін арттыру, инженерлік-педагогикалық, техникалық және кәсіби кадрлар мен кәсіпорын қызметкерлерін оқыту және қайта даярлау, тұрғындарға кәсіптік даярлау бойынша қызметтер ұсыну.

    НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ:

 • Білім беру саласы мамандарының, кәсіпорындар мен әлеуметтік сала қызметкерлерінің кәсіби және тұлғалық құзыреттілігін жетілдіру;
 • Техникалық – кәсіптік білім саласы қызметкерлерінің біліктілігін  арттыруға арналған  әтүрлі курстар ұйымдастыру;
 • Кадрлардың кәсіби және тұлғалық даму бағдарламаларын әзірлеу;
 • Кадрлардың өзін-өзі жетілдіру, дамыту қажеттілігін қалыптастыру;
 • Тұрғындар үшін қысқа мерзімді курстар ұйымдастыру;
 • Білім алушыларға қосымша білім беруді ұйымдастыру.
 • Университет ПОҚ мен қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды жоспарлау, ұйымдастыру, мониторинг жасау.

               НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАР:

 • Кәсіби бағыты мен оқу мерзімі бойынша әр түрлі біліктілікті арттыру және қайта даярлау курстарын өткізу;

·           Студенттерге, магистранттарға және докторанттарға қосымша білім беру бағдарламалары бойынша оқыту курстарын  ұйымдастыру;

 • Озық педагогикалық тәжірибелерді тарату үшін конференциялар, дөңгелек үстелдер, семинарлар, конкурстар өткізу;
 • Біліктілікті арттыру курстарына бақылау сабақтарын өткізу, қосымша білім беру бағдарламалары мен қайта даярлау курстарының оқу жоспарына сәйкес емтихан сессиясын ұйымдастыру.

·      ПОҚ мен университет қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды ұйымдастыру және өткізу.

Тел.: 8 (7232) 25-22-84
Электронный адрес:  resurscentrvku@mail.ru

ЦЕНТР МАРКЕТИНГА, КАРЬЕРЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

Стратегия, халықаралық ынтымақтастық және аккредиттеу бөлімі

НИҒМАНОВА ДАНА ҚҰМАРҚЫЗЫ

Руководитель отдела

Бөлім қызметінің негізгі бағыттары
Стратегия, халықаралық ынтымақтастық және аккредиттеу бөлімі университеттің халықаралық деңгейде өкілдігін ұйымдастыруға, университет басшылығының сапа саласындағы саясатын іске асыруға және сапаны басқару жүйесін жетілдіруге байланысты мәселелер кешенін шешу үшін құрылған “Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті” КЕАҚ құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
Қойылған міндеттерді шешу шеңберінде бөлім келесі функцияларды орындайды:
1. Университеттің институционалдық және бағдарламалық рейтингі бойынша деректерді жинауды, құжаттарды ресімдеуді және жіберуді; бакалавриат, магистратура және докторантураның білім беру бағдарламаларын саралауды ұйымдастыру;
2. Ұлттық және халықаралық рейтингтердің тұрақты мониторингі ұлттық рейтингтердегі қазақстандық ЖЖОКБҰ динамикасын қадағалау:
3. Жыл сайынғы мониторинг және орындалуын бағалау. Қажетті нәтижелерді қамтамасыз ету бойынша түзету іс-қимылдарын уақтылы жүргізуге және оларды жақсарту жөніндегі қызметті жоспарлауға арналған даму бағдарламалары;
4. СВОКТАРДЫҢ тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
5. Университеттің басқа бөлімшелерінде әзірленген ішкі нормативтік құжаттарға бастапқы сараптама жүргізу;
6. Сапа бойынша жауапты құрылымдық бөлімшелердің жұмысын үйлестіру;
7. Сапа саласындағы саясаттың барлық персоналының назарына жеткізу және оны іске асыруды ұйымдастыру;
8. ПОҚ KPI өткізуді ұйымдастыру, ПОҚ KPI қорытындысын шығару бойынша құжаттар топтамасын дайындау және ПОҚ KPI қорытындысын шығару бойынша университет комиссиясын ұсыну:
9. Online-сауалнама арқылы білім алушылардың білім алу сапасына қанағаттану мониторингі;
10. Оқыту сапасын анықтау, online -сауалнама арқылы қызмет пен ПОҚ мониторингін және білім беру сапасын қамтамасыз ету;
11. Мамандарды даярлау, бірлескен оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу бағдарламалары саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және іске асыру.

Халықаралық қызмет
Университет әлемнің 25-тен астам елінен 200-ден астам ЖОО-мен ынтымақтастық орнатқан. ШҚУ серіктестерінің арасында жақын және алыс шетелдердің жоғары оқу орындары бар: Түркия, АҚШ, Швейцария, Қытай, Оңтүстік Корея, Польша Республикасы, Чехия, Франция, Испания, Латвия, Ресей, Беларусь, Германия, Венгрия, Литва, Үндістан, Моңғолия, Қырғызстан. Шетелдік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықтың (академиялық ұтқырлық бойынша шарттар) арқасында ШҚУ-дың білім алушылары мен профессорлық-оқытушылық құрамы академиялық ұтқырлық шеңберінде шет елдерге оқуға бара алады.
Қосдипломды білім беру бағдарламасы аясында халықаралық ынтымақтастық белсенді дамып келеді. Білім алушылар үшін екі диплом алуға мүмкіндік берілген. Университеттің Ресей Федерациясының университеттерімен (Алтай мемлекеттік университеті, Томск мемлекеттік университеті), Литвамен (Витаутас университеті) қос дипломды білім беру бағдарламасы бойынша келісімдері бар.
Профессорлық-оқытушылық құрам мен университет студенттерінің академиялық ұтқырлығы серіктес университеттермен ынтымақтастық негізінде республикалық бюджет қаражатымен, “Erasmus+”, “Болашақ” сияқты халықаралық стипендиялық бағдарламалар қаражатымен және ғылыми жобалар есебінен іске асырылады.
Университет тоғыз халықаралық қауымдастықтың мүшесі: Еуразиялық университеттер қауымдастығы, Халықаралық жоғары мектеп академиясы, Университеттердің Ұлы хартиясы, “Біздің ортақ үйіміз – Алтай” Халықаралық үйлестіру кеңесі, Азия университеттері қауымдастығы, Еуропалық университеттер қауымдастығы, STAR-NET:
“Ядролық технологиялар саласындағы мамандарды даярлау және білім беру” өңірлік желісі, Республикалық қоғамдық бірлестік “ІАЕЅТЕ Ұлттық комитеті”, Түркі университеттерінің Одағы.

Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 55, Административный корпус, кабинет 302
Тел.: 8 7232 25 05 97 (вн.142)
E-mail: mezhdunar_otdel@mail.ru, mezhdunar_otdel@vkgu.kz

Издательство «Берел» НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»

Ислямова Сараш Аскаровна

Бөлім жетекшісі

Мемлекеттік лицензия
Оқу-әдістемелік құралдар мен қосымша әдебиеттерді басып шығару қызметі үшін ҚР білім және ғылым министрлігі РМҚК ШҚМУ- ға берді.
Лицензияның негізгі шарты – мерзімсіз.
Лицензияны берген мекеме: ҚР білім және ғылым министрлігі.
Лицензияның берілген күні: 3 наурыз 2004 жыл.
Лицензия нөмірі: №0000047. Астана қ.

Шығыс Қазақстандағы ұлттық құндылықтардың негізгі көзі ретінде халықтың жадында тарихи-мәдени ескерткіштердің және археологиялық
ескерткіштердің сақталып қалу мақсатында 26 қараша 2013 жыл, №378-п бұйрығы бойынша ШҚМУ баспасын 13 қараша 2013 жылдан бастап «Берел» деп аталсын.

Сәрсен Аманжолов атындағы «Берел» баспасы университеттің құрылымдық бөлімі болып табылады және ШҚМУ Жарғысының барлық ережелеріне бағынады, сондай-ақ университет аясында белгіленген құжаттар бойынша бір басқармаға қарау және бағыну принципімен жұмыс атқарады. Өзінің жұмысында баспалық қызметтерді белгілейтін нормативті құжаттарды, жоғары ұйымдардың директивалы нұсқаулықтарын және университет ректорының бұйрықтары мен өкімдерін басып шығаруда Қазақстан Республикасының заңнамасымен жетекшілік етеді.

Бөлімнің мақсаттары мен міндеттері

Баспаның негізгі міндеттері:
– университет ректорының бекіткен тематикалық жоспарын уақытылы орындау;
– дайын өнімдердің жоғары сапасын қамтамасыз ету; университеттің оқу-әдістемелік, ғылыми және басқа да қажеттіліктерін полиграфиялық
өнімдермен қамтамасыз ету.

Қызмет бағыты:
– университеттің және де оның құрылымдық бөлімшелеріне арналған оқу-әдістемелік, ғылыми әдебиеттерді және де басқа да қажеттіліктерді басып шығару:
– баспаны заманауи компьютерлермен және полиграфиялық техникалармен жабдықтау;
– материалдық-техникалық базаны дамыту, заманауи дизайнмен және жоғары сапалы баспалық өнімдермен қамтамасыз ететін кадрлық потенциалды құру;
– кадрлық құрамның біліктіліктерін жүйелі түрде дамыту, жұмысшылардың өз-өзін алмастыруы және жұмысты ұйымдастыруда тиімді әдістерді енгізу.
Баспа университеттің құрылымдық бөлімшелерінің барлық қажеттіліктерін қамтамасыз етеді.

Адрес: Ул. 30-й Гвардейской дивизии, 42
Тел.: 540-480
E-mail: sara.islyamova@mail.ru

Ғылыми кітапхана

Нуралиева Перизат Кузембаевн

кітапхана директоры

Б. Мамраев атындағы Ғылыми кітапхананың тарихы 1952 жылдан басталады.
Бүгінгі таңда бұл Шығыс Қазақстандағы 1 млн. данадан астам қоры бар ең ірі университет кітапханасы, онда ғылыми, оқу, көркем әдебиет басылымдары, сирек кездесетін кітаптардың бірегей жинағы, электронды ресурстар және нормативтік- құқықтық құжаттамалар сақталады.
Университеттің оқу, ғылыми және тәрбие процестеріне ЖОО аралық электрондық кітапхананың (РМЭБ) виртуалды оқу залының; Қазақстандық ұлттық электрондық кітапхананың (ЭГБФ-ҚазҰЭК); Scopus және Web of Science халықаралық дерекқорларының ресурстарын пайдалану жөніндегі Ұлттық жазылым жобаларының; “Эпиграф” , LANTAR, Aknurpress, “Лан”, “Кәсіпқор”, “Біздің Абай”, Өскемен қаласы кітапханаларының Қазақстан Республикасының мерзімді басылымдарын корпоративтік библиографиялық өңдеу жөніндегі өңірлік жобасының ЭБ ақпараттық ресурстарымен қолдау көрсетіледі.
ИРБИС-64+ автоматтандырылған кітапхана жүйесі ақпаратты іздеудің бірегей мүмкіндіктері бар электрондық каталогын ұсынады. (http://irbis.vku.edu.kz/CGI/irbis64r_plus).

Кітапхананың қызмет көрсету бөлімдерінің құрылымы:

 • Ғылыми әдебиеттер абонементі (№1 оқу ғимараты, 107 бөлме,
  тел. 54-04-21);
 • Оқу әдебиеттері кітапханасы (№3 студенттер үйі, 1 қабат, т. 54-02-46);
  Студенттер оқу залы (№1 оқу ғимараты, 303 бөлме);
 • Ғылыми ақпарат оқу залы (№1 оқу ғимараты, 229 бөлме);
 • Мерзімді басылымдар оқу залы (№1 оқу ғимараты, 101 бөлме);
 • №2 оқу ғимаратының оқу залы;
 • №4 оқу ғимаратының оқу залы;
 • №7 оқу ғимаратының оқу залы);
 • №9 оқу ғимаратының оқу залы;
 • Жоғары колледж оқу залы;

Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул. 30-ой Гвардейской дивизии, 34 (корпус №1)
Тел.: 8 (7232) 54-04-21
Е-mail: biblioteka.vku@mail.ru

Отдел документационного обеспечения и контроля

Чудобаева Асель Кунарбековна

Бөлім жетекшісі

Құжаттамалық және заңдық қамтамасыз ету бөлімі Университет ректорының бұйрығымен 2010 жылдың 10 тамызында құрылды және ректордың бұйрығымен 03.01.2013 ж. бастап Ғылыми кеңестің 28.12.2012 жылғы шешімі негізінде (№3 хаттама) Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі болып өзгертілді.

Бөлім «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕ АҚ құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі құрылымына: кеңсе, мұрағат, мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі бөлімі, референттер кіреді.

Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі қызметінің негізгі бағыттары:

 1. Құжаттамалық қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, басқару, үйлестіру, бақылау және іске асыру;
 2. Құжаттармен жұмыс жүргізудің  үлгілері мен әдістерін жетілдіру;
 3. Құжаттаудың, құжатпен жұмысты ұйымдастырудың, Білім және ғылым министрлігі құжаттарының орындалуын бақылаудың және университет мұрағатына тапсыру үшін құжаттарды дайындаудың бірыңғай тәртібін қамтамасыз ету;
 4. Құжаттамалық қамтамасыз етуді жетілдіру бойынша нормативтік- әдістемелік құжаттарды әзірлеу және енгізу;
 5. Құжат үлгілері көлемі мен құжат айналымын қысқарту;
 6. Есептеу және кеңсе техникаларын қолдану негізінде құжаттарды өңдеудің алдыңғы қатарлы технологияларын енгізу;
 7. Бөлім қызметкерлерінің біліктілігін арттыруды ұйымдастыру.

Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі жүктелген міндеттерге сәйкес келесі қызметтерді атқарады:

 1. Университет құжаттарының бірыңғайланған анықтамалығын әзірлеу және енгізу;
 2. Құжаттарды және құжаттар бойынша жұмыстың есептік-анықтамалық құжаттамасын өңдеу және тіркеу;
 3. Келіп түскен құжаттарды ректордың уақытында қарастыруын ұйымдастыру, ректорға қол қоюға берілетін құжаттардың дұрыс рәсімделуіне бақылау жүргізу;
 4. Университет істерінің номенклатурасын әзірлеу, істерді сақтау және құжаттық ақпаратты жедел пайдалануды қамтамасыз ету;
 5. Құрылымдық бөлімшелерде құжатпен жүргізілетін жұмысқа бақылау жасауды ұйымдастыру;
 6. Құжаттармен жұмыстың үлгілері мен әдістерін жетілдіру, сонымен қатар, атқарушылық тәртіпті арттыру бойынша іс-шараларды (тиісті құрылымдық бөлімшелермен бірлесіп) әзірлеу;
 7. Құрылымдық бөлімшелердің мұрағатқа тапсырылатын істерді дұрыс рәсімдеуіне және қалыптастыруына бақылау жүргізу;
 8. Ведомстволық мұрағат жұмысын ұйымдастыру;
 9. Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру;
 10. Азаматтардың өтініштері бойынша, тиісті ұйымдар мен университет қызметкерлерінің сұрауы бойынша анықтамалар беру.

Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 55,  каб. №205

ДЕПАРТАМЕНТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЗИЯТКЕР»

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

Центр гуманитарных и политических исследований «Рухани жаңғыру»

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ТРУДА

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА И ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

Медиацентр «Altai jastary»

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

Центр полиязычного образования «Тіл әлемі»

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

ОТДЕЛ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

ОТДЕЛ СТУДЕНЧЕСКОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

ОТДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

ОТДЕЛ НАУКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

Научно-исследовательский центр «Инженерия поверхности и трибологии»

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

Национальная научная лаборатория коллективного пользования

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

Научно-исследовательский центр «Алтайтану»

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

ДЕПАРТАМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

ВОЕННАЯ КАФЕДРА ИМЕНИ КАБАНБАЙ БАТЫРА

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

Центр экономических и юридических исследований на площадке «G-Global» ИДПО

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ТРУДА

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ВКГУ ИМ. С.АМАНЖОЛОВА

ФИО

Руководитель отдела

Основные направления деятельности отдела

Адрес: 
Тел.: 
E-mail: 

Корпоративтік басқару

Директорлар кеңесі

Абылайхан Ақерке


Председатель
Совета директоров

Утемжарова Назерке
Талгатовна


Член Совета директоров

Мухтар Адильбекович
Толеген


Член Совета директоров

Абайдильдин Талгатбек
Жамшитович


Независимый
директор

Ерназар Шынасыл
Жеңісұлы


Независимый
директор

Тойкебаева Баян
Жұмашқызы


Независимый
директор

Корпоративные события совета директоров

Ғылыми кеңес

прошлые члены совета
в настоящее время

111111111111 

111111111111

11111111

11111111

 

 

222222222222

2222222

2

2222222222222

Jan 2021Company Established
March 2021New office in California
April 2022First Product Launch
September 2022Entering Stock Market