Свидетельство

Авторские свидетельства
2018– Список свидетельств интеллектуальной собственности НАО «ВКУ им. С.Аманжолова»
Номер свидетельства,  дата выдачи Авторы Название объекта авторского права
1. №182 от 16.10.2018 Барабанова Е.И., Адильгазинов Г.З. Сборник научных произведений «Готовность выполнять профессиональные задачи в различных отраслях труда», «Еңбектің түрлі салаларында кәсіби міндеттерді атқаруға дайындық»
2. №307 от 25.10.2018 Адиканова С., Денисова Н.Ф., Малгаждаров Е.А., Назарец Н.А. Информационная система «Моделирования загрязнения атмосферы автотранспортом»
3. №0401 от 08.02.2018 Стельмах С.А., Мацкевич И.К., Барабанова Е.И., Дергачева Е.В. Опросник исследования общественного сознания (национальная идентичность)
4. №0661 от 06.03.2018 Барабанова Е.И., Адильгазинов Г.З. Жоғары сынып оқушыларына арналған кәсіп-таңдау кәсіби бағдарлау тестілеу кешені
5. №2959 от 21.09.2018 Барабанова Е.И., Адильгазинов Г.З. Комплекс профориентационного тестирования для школьников «ПРОФ-направленность»
6. №2298 от 13.07.2018 Тлебалдинова А.С., Жантасова Ж.З., Стельмах С.А., Журтпаева А., Кайдарова М.А., Ахмадиева А.Д. «Jailay logopedialuq trenajer» (программа для ЭВМ)
2019– Список свидетельств интеллектуальной собственности НАО «ВКУ им. С.Аманжолова»
Номер свидетельства,  дата выдачи Авторы Название объекта авторского права
1. №1690 от 11.02.2019 Доскеева Ш.А., Сейітова Ш.Б., Гайнуллина Ф.А., Сатенова С.К., Касымова А.А., Бияров Б.Н., Оспанова Д.Т. «Тарбағатай ауданы жер-су атаулары» сөздігі (көмекші оқу құралы)
2. №5944 от 21.10.2019 Адиканова С. Информационная система для моделирования загрязнения атмосферы автотранспортом
3. №6120 от 29.10.2019 Орсаева Р.А. Жасөспірімдер қылмыстық құқық бұзушылықтарының өсу деңгейі жəне алдын-алу шаралары
4. №6369 от 12.11.2019 Абылкалыкова Р.Б. Курс лекций по физике Часть первая Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. Электричество. Магнетизм. Учебное пособие для студентов специальностей 5В011000-«Физика», 5В060400-«Физика», 5В071000-«Материаловедения и ТНМ»
5. №6370 от 12.11.2019 Абылкалыкова Р.Б., Веригин А.А. «Взаимодействие излучений с веществом» Учебное пособие для студентов специальности 5В011000- «Физика», 5В060400 — «Физика», 5В07100-«Материаловедения и ТНМ», магистрантов специальностей 6М071000 – «Материаловедения и ТНМ»
2020 – Список свидетельств интеллектуальной собственности НАО «ВКУ им. С.Аманжолова»
Номер свидетельства,  дата выдачи Авторы Название объекта авторского права
1. №10280 от 27.05.2020 Темирбеков А.Н., Байгереев Д.Р., Темирбеков Н.М., Омиржанова Б.Б., Жаксылыкова Ж.Р. Распределенная информационная система научно-исследовательского институтаАкадемгородка города Алматы
2. №12487 от 09.10.2020 Адиканова С., Жантасова Ж.З., Алимхан А.А., Кеңесова А.Д. Латын графикасына негізделген қазақ тілінің емле-ережелерін оқытуға арналған электронды оқу құралы
3. №12744 от 22.10.2020 Орсаева Р.А. Қазақстан Республикасындағы жас балалардың құқықтық қорғалуы (жас балалардың әкімшілік, азаматтық, қылмыстық іс жүргізу саласындағы құқықтық жағдайы хақында) Электрондық оқу құралы.
4. №13126 от 11.11.2020 Орсаева Р.А. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың өзекті мәселелері (сыбайлас жемқорлықты мемлекеттік бағдарламалар мен Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі бойынша талдау). Электрондық оқу құралы.
5. №13451 от 24.11.2020 Тлебалдинова А.С., Увалиева И.М. Электронное учебное пособие «Windows Presentation Fonndation технологиясы»
2021 – Список свидетельств интеллектуальной собственности НАО «ВКУ им. С.Аманжолова»
Номер свидетельства,  дата выдачи Авторы Название объекта авторского права
1. №21048 от 21.10.2021 Нугуманова А.Б., Апаев К.С., Байбурин Е.М., Тлебалдинова А.С. «Веб-сервис для автоматического построения концепт-карт (графов знаний)»
2. №21454 от 05.11.2021 Базарова М.Ж. Онтологический инжиниринг и тезаурусы
3. №21423 от 05.11.2021 Мәуліт А., Нугуманова А.Б., Аубакирова Ж.С., Алексеенко А.Н., Столярова Э.О. Интерактивная демографическая карта Казахстана
4. №19232 от 07.07.2021 Домалатов Е.Б., Ахметова Л.М. «Туризмдегі кәсіпкерлік қызметінің негіздері: электронды оқу құралы». Программа для ЭВМ.
5. №14777 от 01.02.2021 Жакупов А.Т., Барабанова Е.И. Обучающий курс для подготовки профориентологов «Современные направления профориентационной работы в организациях образования: профдиагностика и сопровождение».
6. №14910 от 05.02.2021 Тлебалдинова А.С., Карменова М.А., Увалиева И.М. Web-приложение «Визуализация сейсмических данных»
7. №15475 от 25.02.2021 Адиканова С., Рақыметоллаева А.Ж., Кадырова А.С. «Робототехника» бөлімі бойынша бағалау материалдарын қамтитын электронды оқу құралы
8. №16621 от 14.04.2021 Барбосынова К.Т. Ежелгі дәуір әдебиеті. Оқу-әдістемелік құрал
9. №19162 от 02.07.2021 Кирилинская Л.В., Стыбаева А.Ш., Атыманова К.Ж., Турдалиева Ш.Т. Сауат ашу негіздері. жұмыс дәптері. 5 -6 жас.
10. №19571 от 02.08.2021 Ыбыраимжанов К.Т., Баймырзаев Қ.М., Майлыбаева Г.С., Жакипбекова С.С., Таурбекова А.С., Есполова Г.К., Тынысханова А.Т., Толегенова Н.К. Эстетикалық білім мен тәрбие беретін пәндер әдістемесі
11. №19685 от 10.08.2021 Орсаева Р.А. Кәмелетке жасы толмағандардың қылмыстылығын ескерту
12. №19723 от 12.08.2021 Стыбаева А.Ш., Атыманова К.Ж. Мектеп жасына дейінгі балалардың іс-әрекеттің соңында рефлексия, яғни өз беттерінше іс-әрекет нәтижесіне баға беруіне көмек беретін құрал- рефлексия тақтайшасы
13. №21532 от 09.11.2021 Базарова М.Ж. Моделирование и визуализация исторических исследований
14. №21634 от 11.11.2021 Базарова М.Ж., Алпысова А.С. Современные автоматизированные системы управления предприятием
15. №21690 от 12.11.2021 Есполова Г. К., Ыбыраимжанов К.Т. Жоба жазып үйренемін: жұмыс дәптері. Бастауыштың 2-4-сыныптарына арналған
16. №22344 от 10.12.2021 Орсаева Р.А. Жасөспірім: қылмыс, жауаптылық, алдын-алу (жасөспірімдер қылмыстылығын алдын-алуда рухани тәрбиенің маңызы)
17. №15298 от 18.10.2020 Тлебалдинова А.С., Карменова М.А. Интеллектуальная информационно-аналитическая система «Оценка сейсмостойкости городских объектов на основе технологии анализа данных»
2022 - Список свидетельств интеллектуальной собственности НАО «ВКУ им. С.Аманжолова»
Номер свидетельства,  дата выдачи Авторы Название объекта авторского права
1. № 23847  от 23.02.2022 Атыманова К.Ж Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру жұмыс дәптері 5 жастан бастап
2. № 23700 от 17.02.2022 Атыманова К.Ж «Сауат ашу негіздері» әдістемелік құрал. «коммуникация» білім беру саласы 5-6 жас
3. №23665 от 16.02.2022 Есполова Г.К Эстетикаллық білім берудің әдістемесі
4. №26105 от 15.05.2022 Есполова Г.К Бастауыш сыныпта білім берудің педагогикалық технологияларын қолдану
5. №25952 от 11.05.2022 Есполова Г.К. Бастауыш білім берудегі заманауи педагогикалық технологиялар
6. №26897 от 06.06.2022 Базарова М.Ж., Искакова Ж.А. Формирование абстрактного и алгоритмического мышления учащихся на основе межпредметных связей «Математика и информатика»
7. №29563 от 19.10.2022 Карменова М.А., Кабдрахманова З.Г. «Информатика пәнінен 7 модуль әдісін тиімді қолдану негізінде «3D РЕДАКТОРЫ» тақырыбын оқыту» электрондық оқу құралы
8. №26727 от 01.06.2022 Сейтахметова Ж.М. Программа для разработки образовательной платформы персонализированного обучения
9. №26478 от 25.06.2022 Ахаева А.Ш., Тургунбаева Б.А. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетаным қалыптастырудың педагогикалық-психологиялық негіздері
10. №25175 от 14.04.2022 Рахметулина Ж.Б., Ордабаева М.А., Сулейменова А.О. Книга — Цифрлық экономика негіздері
11. № 25077 от 11.04.2022 Рахметулина Ж.Б., Ордабаева М.А., Сулейменова А.О. Монография «Цифрлық экономика: электрондық бизнес және электрондық коммерцияны басқару»
12. №28895 от 20.09.2022 Есимжанова С.Р., Садвакасов Д.К., Оспанова А.Б., Разакова Д.И., Дуйсебаева А.М., Мукашев А.М., Сейдахметова Ф.С., Калияскарова Э.А., Есболова А.Е., Оразгалиева Э.Б., Орынбет П.Ж., Дюсембекова Ж.М., Смыкова М.Р., Устенова О.Ж., Койшинова Г.К., Домалатов Е.Б., Баймбетова А.Ә. Рынок товаров и услуг Казахстана: глобальные вызовы и тенденции (монография)
13. №27696 от 07.07.2022 Жомарткан Н.К., Нугуманова А.Б., Байбурин Е.М., Мәуліт А. Приложение на языке R для расчета вегетационных индексов NDVI и построения цифровых карт продуктивности.
14. №30775 от 01.12.2022 Рахметулина Ж.Б., Абылайханова Т.А. Цифрлық экономика дамуы
15. №31293 от 21.12.2022 Рахметулина Ж.Б., Абылайханова Т.А. Проблемы и перспективы развития цифровой экономики
16. №26884 от 06.06.2022 Кадылбекова Д.Б., Увалиева И.М., Мукашева Р.У. Аналитическая компьютерная модель технических параметров транспортных средств
17. №29452 от 14.10.2022 Байгереев Д.Р., Алимбекова Н.Б. Программный комплекс для проведения вычислительных экспериментов по решению задач фильтрации методом конечных элементов
18. №24391 от 16.03.2022 Байгереев Д.Р., Алимбекова Н.Б., Ергалиев Е.К., Омариева Д.А., Боранбек К. Программный пакет для параллельной реализации дробно-дифференциальной модели фильтрации на графических процессорах
19. №23711 от 18.02.2022 Темирбеков Н.М., Байгереев Д.Р., Лось В.Л., Темирбекова Л.Н. Модуль геоинформационной системы (ГИС) на основе цифровых методов прогнозирования геологических объектов
20. №28559 от 01.09.2022 Орсаева Р.А. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері. Оқу құралы
21. №30850 от 06.12.2022 Құмарбекұлы С., Дакиева К.Ж., Абдиманапов Б.Ш. Экология және тұрақты даму
Авторские свидетельства интеллектуальной собственности НАО «ВКУ им. С.Аманжолова» за 2023 год
Номер свидетельства,  дата выдачи Авторы Название объекта авторского права
1. №31874 от 19.01.2023 Төлеген М.Ә. Криминалистика
2. №31980 от 24.01.2023 Байчинов Р.Т. Комплексная методика: Изучение интонационных структур голоса у казахоязычных детей дошкольного возраста с кохлеарным имплантом
3. №32714 от 16.02.2023 Манапова С.С., Шаихова Б.К. «Общая химия» для специальностей «БЖиЗОС» и «Экология
4. №32823 от 20.02.2023 Темирбеков Н.М., Малгаждаров Е.А., Темирбеков А.Н., Байгереев Д.Р., Мадияров М.Н, Касенов С.Е., Тамабай Д. Геоинформационная система мониторинга атмосферного воздуха промышленных объектов с учетом фотохимических превращений на основе цифровых технологий
5. №33381 от 07.03.2023 Орсаева Р.А. Жаза тағайындау (Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі бойынша заң нормаларын саралау)
6. №33382 от 07.03.2023 Орсаева Р.А. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
7. №34644 от18.04.2023 Орсаева Р.А. Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)
8. №34774 от 18.04.2023 Тантыбаева Б.С., Абишева Ж.С., Майдан А.А. Гумин қышқылының глицинмен комплексті қосылысын алу
9. №35109 от 25.04.2023 Тантыбаева Б.С. Кіші ғылыми жоба түріндегі белсенді оқыту әдісі «Комплексті қосылыстардағы химиялық байланысты сипаттау жолдары»
10. №35435 от 04.05.2023 Базарова М.Ж., Адиканова С., Серикбаева А.Е. Электронный учебный ресурс «Use of software to control the teaching of computer science in English»
11. №35482 от 05.05.2023 Нуризинова М.М., Скаков М.К. «Трибологияның физикалық негіздері» электронды оқу құралы «Трибологияның физикалық негіздері» электронды оқу құралы
12. №36211 от 25.05.2023 Адиканова С., Китапбаева А.А., Баракбаева А.А. 7 сыныпта Биология курсының «Экожүйе» бөлімін оқытуға арналған электронды оқу құралы
13. №36861 от 08.06.2023 Адиканова С., Әсет Ж.Ә., Базарова М.Ж. 9 сынып Информатика курсының «Деректер базасы» бөлімін оқытуға арналған электронды оқу құралы
14. №37130 от 14.06.2023 Аубакирова Ж.С., Ивлев А.А., Краснобаева Н.Л., Алексеенко А.Н., Столярова Э.О. Демографический информационный портал http://statdata.info
15. №37491 от 23.06.2023 Шолпанбаева К.Ж., Апышева А.А. Оқу құралы «Басқарушылық есеп 1»
16. №37474 от 23.06.2023 Шолпанбаева К.Ж., Апышева А.А. Монография «Қазақстандағы туристік қызметтер нарығындағы есеп және аудитті ұйымдастыру процесіндегі экономикалық қатынастар»
17. №37469 от 23.06.2023 Апышева А.А. Оқу құралы «Экономикалық жүйелердің бәсекеге қабілеттілігі: ілімі және тәжірибесі»
18. №37465 от 23.06.2023 Апышева А.А. Научный проект «Влияние макроэкономических факторов на конкурентоспособность региона»
19. №39398 от 04.10.2023 Касенов С.Т. Шешендiк сөздердiң поэтикасы
20. №39553 от 11.10.2023 Төлеген М.Ә. Қазақстан Республикасының сот сараптамасы
21. №39549 от 11.10.2023 Макшиева Г.К. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің риторикалық құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық аспектілері
22. №40492 от 15.11.2023 Ыбыраимжанов К.Т., Таурбекова А.С., Толегенова Н.К., Тынысханова А., Есполова Г.К. Бастауыш білім беруде педагогикалық технологияларды қолдану әдістемелері
23. №41513 от 25.12.2023 Байчинов Р.Т. Дыбыстарды дұрыс айтамыз (әдістемелік құрал)
24. №41515 от 25.12.2023 Байчинов Р.Т., Алипова А.К. «QR-дагы ЛОГОРИТМИКА (әдістемелік құрал)»
25. №41523 от 25.12.2023 Байчинов Р.Т. Мнемосызбалар
26. №41524 от 25.12.2023 Байчинов Р.Т. «Дыбыс айту және сауат ашу негіздері (қосымша жұмыс дәптері)»
27. №41525 от 25.12.2023 Байчинов Р.Т. «ЛОГОПЕДИЯЛЫҚ АЛЬБОМ» (әдістемелік құрал)
28. №41534 от 25.12.2023 Адиканова С., Ерболатұлы Д., Жеңсқанқызы Қ. Р,Л» дыбыстарын түзетуге арналған электронды логопедиялық құрал