Ұжымдық қолданыстағы ұлттық ғылыми зертхана

Ұжымдық қолданыстағы ұлттық ғылыми зертхана

Previous slide
Next slide

Ұжымдық қолданыстағы ұлттық ғылыми зертхана (ҰҚҰҒЗ) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігінің 2008 жылғы 22 шілдедегі № 436 «Ұжымдық қолданудың ұлттық ғылыми зертханаларын ашу үшін ғылыми ұйымдарды (жоғарғы оқу орындары) анықтау туралы» бұйрығына сәйкес 2009 жылы құрылды.

Зертхана машинажасау, энергетика, ауылшаруашылық өндірісі, химиялық және қайта өндіру өнеркәсібі үшін инновациялық технологияларды дамыту, сондай-ақ ғылымның түрлі бағытында: материалтану, физика, химия, экология және биология салаларында іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру үшін арналған ұжымдық қолданыстағы ғылыми-зерттеу орталығы болып табылады.

ҰҚҰҒЗ-ның негізгі мақсаты ғылым мен техниканың дамуы үшін ғылыми-зерттеу, технологиялық және инженерлік инфрақұрылымды құру, сондай-ақ отандық және шетелдік ғалымдарға ғылыми-технологиялық дамудың басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды атқаруға зертхана қондырғыларына ашық қолжетімділікті қамтамасызету болып табылады.

Зертхана миссиясы елдің инновациялық дамуына үлес қосатын өзекті ғылыми мәселелерді шешетін әлемдік деңгейдегі заманауи ғылыми-зерттеуорталығын құру.

БӨЛІМШЕЛЕР

ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘЗІРЛЕМЕЛЕРДІҢ ТІЗБЕСІ
 • Аймақ жағдайында бөгетсіз шағын гидроэлектростанцияның тәжірибелік коммерциялық үлгісін әзірлеу және құру;
 • Жоғары вольтты фарфор керамикасын алу;
 • Қатты оксидті отын элементінің (ҚООЭ) мембраналық-электрод блогы үшін керамикалық композициялық материалдарды әзірлеу;
 • SiС және басқа керамика негізіндегі керамикалық сүзгілерді әзірлеу;
 • Тұрақты органикалық ластаушы заттар: жою (утилизация) әдістерін талдау және әзірлеу;
 • Металл иондарынан ағынды суларды тазарту үшін биополимерлерге негізделген нанокомпозиттік сорбенттерді әзірлеу;
 • Модификацияланған беті бар көміртекті материалдар негізінде суды тазартуға арналған нанокомпозиттік мембраналарды әзірлеу;
 • Ауыл шаруашылығы алқаптарының ылғалдылығын сақтау үшін табиғи полимерлер негізінде биологиялық ыдырайтын топырақ «кондиционерін» әзірлеу;
 • Графиттен алынған графен оксиді негізіндегі мембраналарды әзірлеу;
 • Көміртекті құрылымдардан ұқсас материалдың графен оксиді негізінде полимер композициялық мембраналарын жасау;
 • Композициялық полимерлі жабындарды бүркудің жоғары жылдамдықты технологияларын әзірлеу;
 • Толтырғыштары бар ультра жоғары молекулалы полиэтилен негізінде радиациялық және коррозияға төзімді қорғаныш композиттік материалды әзірлеу және енгізу;
 • Топинамбурды ауыл шаруашылығы өндірісіне енгізу және тұқым шаруашылығында биотехнологиялық әдістерді дамыту;
 • Гетеротикалық күнбағыс будандарының элитасының денсаулығын жақсартудың биотехнологиялық әдістері;
 • Түпнұсқа және элиталық картоп тұқымының өндірісі;
 • Саз сауықтыру отырғызу материалын өндіру үшін құлпынайдың микроклоналды көбею әдістерін әзірлеу;
 • Қазақстанның әдеби мұрасын бейнелейтін көркем шығармаларды цифрлық форматта интеллектуалдық оқу технологияларын әзірлеу және енгізу;
 • SMART SITY ҮШІН ҚОСЫЛҒАН КӨЛІК концепциясын жүзеге асыруға арналған BIPEK CONTACT телематика жүйесі («Азия Авто» АҚ қамқорлығымен);
 • Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың когнитивтік процестерін дамытуға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу;
 • Машиналық оқыту әдістерін қолдану арқылы кескінді тану.
 •  
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ НЕГІЗГІ БАСЫЛЫМДАР МЕН ПАТЕНТТЕРІ
ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ
 • X ‘ Pert PRO рентгендік дифрактометрде зерттеулер жүргізу
 • avance III 500MHz Bruker-де ЯМР-спектрометрде зерттеулер жүргізу
 • СРВ-1М рентген-флуоресцентті спектрометрде зерттеулер жүргізу
 • ЭМ-200 электронды микроскопында зерттеу жүргізу
 • Neophot-21 оптикалық микроскопында зерттеулер жүргізу
 • FTIR-801 Simex ИҚ-спектрометрінде зерттеулер жүргізу
 • МГА-915 (электротермиялық атомизация) және SensAA GBC (жалынды атомизация)атомдық-абсорбциялық спектрометрге зерттеулер жүргізу
 • спектрофотометриялық және флуориметриялық детекторлары бар «Люмахром» сұйық хроматографына зерттеулер жүргізу;
 • ПЭ-5400уф спектрофотометріне зерттеулер жүргізу;
 • потенциостат-гальваностатқа зерттеулер жүргізу;
 • пмт-3 микротвердомерінде сынақтар жүргізу;
 • Термогравиметриялық анализаторда (ТГА)сынақтар жүргізу;
 • Лиофилизаторды (сублимациялық кептіргіш) пайдалана отырып, су суспензияларынан ұнтақ материалдарды алу 18 ND;
 • WWW-E5 әмбебап сынақ машинасында сынақтар жүргізу;
 • Сынақ стендтерін әзірлеу және дайындау және материалдарды, машина бөлшектерін өңдеуге арналған жабдық;
 • Картоптың өзіндік және элиталық тұқым шаруашылығы жүйесінде енгізілетін технологияларды ғылыми басқаруды және сүйемелдеуді жүзеге асыру;
 • Алғашқы тұқым өсіру питомнигіне арналған картоп сорттарын in-vitro клондау;
 • Полимерлі композитті себу алдында тұқымдарды капсулалау;
 • Полимерлі материалдарды алу және өзгерту;
 • Болат пен қорытпаларды әртүрлі ортада (атмосфера, вакуум және газ ортасы) 0,4,4 / 12 құбырлы Суол пеші және SNOL 30/1300 муфельді электр пеші арқылы термиялық өңдеу;
 • Деформация жылдамдығы мен температураның кең интервалында, сондай-ақ инертті газ ортасында материалдарға механикалық сынақтар жүргізу;
 • Х6436 әмбебап фрезерлік станок пен cy1224 фрезерлік CNC станогының көмегімен күрделі Профильді бұйымдарды жасау;
 • Токарлық-фрезерлік және дәнекерлеу жұмыстары;
 • Конструкцияларды әзірлеу және процестерді модельдеу;
 •  

ҚҰРЫЛҒЫЛАР

Назначение: термогравиметрический анализатор (ТГА) находится в режиме ТГ, температуры, температуры или процесса охлаждения, наблюдает качество с температурой или изменением времени, целью является изучение термостойкости материала и компонентов. Широко используется в области пластмасс, резины, покрытий, лекарств, катализаторов, неорганических материалов, металлических материалов и композитов, в областях исследований и разработок, оптимизации процесса и контроля качества. Измерительные и исследовательские материалы имеют следующие характеристики: термостойкость, процесс разложения, адсорбция и десорбция, окисление и восстановление, количественный анализ ингредиентов, влияние добавок и наполнителей, влажность и летучие вещества, кинетика реакции.

Технические характеристики:

- диапазон температуры от комнатной температуры до ~ 1150 ℃;

- температурное разрешение 0,1 ℃;

- колебания температуры ± 0.1 ℃;

- скорость нагрева 1 ~ 80 ℃ / мин;

- режим контроля температуры: нагрев, охлаждение, постоянная температура;

- время охлаждения: 15 минут (1000 ℃ ~ 100 ℃);

- диапазон измерения веса 1 мг ~ 2 г;

- разрешение веса 0,01 мг;

- атмосфера инертный, окислительный, восстанавливаемый, статический и динамический;