Minor қосымша білім беру бағдарламасы

shape_3.png
Minor қосымша білім беру бағдарламасы

қосымша құзыреттерді қалыптастыру мақсатында оқу үшін білім алушы анықтаған пәндердің және (немесе) модульдердің және оқу жұмысының басқа түрлерінің жиынтығы.

Minor

бакалавриаттың жаңа білім беру моделінің маңызды құрамдас бөлігі, 2019 жылы С.Аманжолов атындағы ШҚУ-да іске асырылуы басталды.

Minor (Минор) - бұл студент үшін бейінсіз үш өзара байланысты пәндерден тұратын блок. 

  • бакалавриаттың 5, 6 және 7 семестрінде;
  • жүйелі түрде оқитын үш пәннен тұрады;
  • 15 кредит еңбек сыйымдылығы (әр пәннің еңбек сыйымдылығы-5 кредит);
  • Minor пәндері үшін кредиттер негізгі бағдарламаның 240 кредитіне кіреді /Major;
  • әр білім беру бағдарламасының студенті жалпы тізімнен өз бетінше таңдайды.

таңдау мен игеру тәртібі аралас және бейіндік ББ бойынша қосымша құзыреттерді алу, сондай-ақ білім алушының жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жүзеге асырылады. Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша таңдалатын пәндердің көлемін ЖОО дербес анықтайды. Бұл ретте, қосымша ББ пәндерін білім алушылар ЖК және ТК пәндері шеңберінде зерделейді және олардың көлемі негізгі ББ бойынша тиісті дәрежені немесе біліктілікті беруге қажетті академиялық кредиттердің жалпы көлеміне кіреді (Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидаларын бекіту туралы ҚР БжҒМ 12.10.2018 ж. №563 бұйрығы).

Бакалавриат студенттеріне арналған Minor каталогы

«Маркетинг»

Қандай ББ студенттері үшін арналған: Minor «Маркетинг» барлық білім беру бағдарламаларының студенттеріне арналған.

Minor «Маркетинг» бағдарламасының өзектілігі нарық субъектілерінің қарым-қатынас жүйесінде де, адам өмірінде де маркетингтің өсіп келе жатқан рөлімен анықталады, атап айтқанда: реттелетін нарықтық қатынастар жолында экономиканы дамытудың нақты бағыты; нарық субъектілерінің өмірін қамтамасыз ету және дамыту құралы ретінде маркетингке деген қызығушылықтың артуы.

Қазіргі жағдайда маркетинг және маркетингті басқару кәсіпкерлік қызметтің негізін құрайды, сонымен бірге басқарудың кең таралған теориясы және нарықты зерттеу және өндірілген өнімді сатуды кеңейту мақсатында тұтынушылық сұранысқа белсенді әсер ету жөніндегі іс-шаралардың біртұтас жүйесі болып табылады.

Негіздеме: кез-келген кәсіпорын өзгермелі нарықтық ортада жұмыс жасайды және сәтті бәсекеге түсу үшін ол сұранысқа ие тауарлар шығаруы керек. Мұндай өнімдерді шығару үшін маркетингті тиімді басқара білу қажет.

Minor «Маркетинг» бағдарламасын зерделеу: нақты маркетингтік зерттеудің мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау әдістерін; зерттеуді ұйымдастыру және жүргізу тәсілдерін, маркетингтік қызметті ұйымдастыру және басқару үшін қажетті ақпаратты алу, сақтау, өңдеу әдістерін, нарықтың белгілі бір сегменттеріндегі тұтынушылардың талаптарын ескере отырып, сұранысты зерделеу және болжау әдістерін, бизнес-процестерді болжау және электрондық ортада тауарлар мен қызметтер брендтерін тиімді жарнамалау құралдарымен олардың тиімділігін бағалауды игеруге мүмкіндік береді.

Мақсаты: маркетинг негіздерін пайдалану бойынша терең теориялық білімді қалыптастыру; тұтынушыға бағдарлана отырып, олардың әлеуетін тиімді пайдалану негізінде нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорындардың (ұйымдардың, фирмалардың) қызметінде маркетинг құралдарын практикалық қолдану әдістері мен тәсілдерін оқыту.

Бағдарлама мазмұны: Minor «Маркетинг» бағдарламасы 3 пәнді қамтиды

Оқыту тілі: қазақша

Кредит  көлемі: 15

Пәннің атауы

Пәннің сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері

Маркетингті басқару

Пән студенттерде маркетингті басқарудың әдістері мен тәсілдерін сауатты қолдану арқылы өндірісті тиімді дамытуға қол жеткізе отырып, сатып алушының жаңа қажеттіліктерін қанағаттандыруға және қалыптастыруға қалай ықпал ету керектігі туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған.

5

Маркетингті басқарудың мақсаттарын, принциптерін, функцияларын, объектілерін, құралдары мен әдістерін, ұйымның маркетингтік стратегияларын әзірлеу әдістерін, басқарудың маркетингтік тұжырымдамасының мазмұнын біледі, маркетингтік қызмет процесін басқара алады; маркетинг стратегиясын талдауды және әзірлеуді жүзеге асырады.

Маркетингтік зерттеулер

Пән кәсіпорындар мен фирмалардың қызметіндегі маркетингтік тәсіл мен маркетингтік зерттеулердің рөлін түсінуді қамтамасыз етуге бағытталған. Студенттерде жиналған деректерді талдаудың мақсаттары мен әдістері туралы жалпы түсінік қалыптастырады, тұтынушылар, клиенттер, бәсекелестер, нарық, жарнама туралы ақпаратты жинау, өңдеу, талдау әдістерін үйретеді.

5

Маркетингтік зерттеулердің негізгі категорияларын, түрлері мен бағыттарын, маркетингтік зерттеулердің әдістерін, тәсілдерін біледі, маркетингтік зерттеулер практикасына қолда бар әдістемелік тәсілдерді қолдана алады, ұйымның сыртқы және ішкі ортасын талдай алады, оның негізгі элементтерін анықтап, олардың ұйымға әсерін бағалай алады, ұйымдық өзгерістерді жүзеге асыру бағдарламаларын әзірлей алады және олардың тиімділігін бағалай алады.

Digital-маркетинг

Пәнді оқудың мақсаты студенттердің әртүрлі маркетингтік процестерде цифрлық технологияларды тиімді қолдану үшін қажетті білім мен дағдыларды игеруі. Студенттерде цифрлық технологияларды кәсіби қызметте тиімді қолдану дағдыларын, цифрландыру нәтижелеріне байланысты нарықтың қазіргі жағдайы мен клиенттер мен сатушылар арасындағы қатынастар туралы түсінік қалыптастырады.

5

Digital маркетинг құралдарының көмегімен шешілетін маркетингтік стратегиялар мен міндеттердің түрлерін, әртүрлі digital маркетинг құралдарының түрлері мен қолдану ерекшеліктерін, интернеттегі сұранысты талдау жүйелерінің көмегімен қарастырылып отырған өнімге сұранысты болжау әдістерін, digital жарнама құралдарының тиімділігі мен аналитикасын талдау әдістерін біледі, қысқа мерзімді іске асыру үшін заманауи интернет-маркетинг құралдарының арасынан таңдау жасай алады.

«Бизнес, басқару және қаржы»

Мақсаты: түлектерді өз бизнес-жобасын құруға және дамытуға дайындау.

Бағдарламаның мазмұны: Minor «Бизнес, басқару және қаржы» бағдарламасынының құрамына 3 пән кіреді.

Оқыту тілі: қазақша, орысша

Кредиттер көлемі: 15

Пәннің атауы

Пәннің сипаттамасы

Қалыптастырылатын  оқу нәтижелері

Бизнес жобалау

Пән білім алушыларда бизнес-жобалау ғылыми-қолданбалы аппаратын және сыртқы және ішкі ортаның көптеген және үнемі өзгеріп отыратын жағдайларын ескере отырып, таяу және ұзақ мерзімді перспективада бизнесті перспективалық модельдеуді қалыптастыруға, сондай-ақ болашақ мамандарды Стратегиялық жоспарлау, болжау сияқты сабақтас пәндердің ғылыми тәсілдері мен құралдары арқылы бизнес-жобалаудың қолданбалы міндеттерін іске асыруға, инвестициялық және қаржылық жоспарлау дайындауға бағытталған.

Бизнес-жобалаудың теориясы мен құралдарының негіздерін біледі, бизнес-жобаларды әзірлеу түрлері, мүмкіндіктері мен шарттары туралы жүйелі түсінікке ие; бизнес – жобалау бойынша басқарушылық шешімдердің ұсынылатын нұсқаларын сыни бағалауды, әлеуметтік-экономикалық тиімділік өлшемдерін, тәуекелдерді және ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеуді және негіздеуді біледі.

Шағын бизнестің қаржысын басқару

Пән білім алушылардың шағын бизнестің қаржысын басқару негіздері туралы білімдерін қалыптастыруға, шағын бизнес қаржысының негізгі көрсеткіштерін есептей білуге, шағын бизнестің қаржысын басқару саласындағы экономикалық міндеттерді шешу үшін пайдаланушы режимінде компьютерлік техниканы меңгеруге бағытталған.

Шағын бизнес субъектілерінің айналым активтерін және қысқа мерзімді міндеттемелерін (ақшалай қаражат, дебиторлық берешек, шикізат және дайын өнім қорлары, ұйымның кредиторлық берешегі, сыртқы қысқа мерзімді кредиттер мен қарыздар)кешенді жедел басқарудың әдістері мен тәсілдерін біледі.

Басқарудағы көшбасшылық және тайм-менеджмент

Пән студенттердің көшбасшылық және командалық білім беру саласындағы теориялық білімдерін, сондай-ақ кәсіби қызметті сәтті жүзеге асыру үшін уақытты басқарудың мәні мен түрлері, уақытша ресурстарды басқару принциптері мен тәсілдері туралы жалпы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған.

Жас ерекшеліктерін, жеке-типологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, тиімді команданы таңдау принциптерін; «тайм-менеджмент», «тайм-менеджменттің жеке жүйесі», «уақытша ресурстар», «менеджердің уақытша құзыреттілігі» ұғымдарының мәні; тайм-менеджменттің жалпы тұжырымдамасы, жеке, командалық және корпоративтік деңгейдегі уақытты жоспарлау процестері, мақсат қою әдістерін біледі.

Топтық жұмыстың тиімділігін анықтай алады; топтық стратегияны дамытады; нақты уақыт резервтерін бағалайды және оларды ұтымды пайдаланады;

практикалық мәселелерді шешуде мақсат қою және басымдық беру құралдарын шығармашылықпен қолдану; жұмыс уақытын есепке алуды жүзеге асыру; жеке және жұмыс уақытын әдістемелік тұрғыдан дұрыс жоспарлау; уақытты басқаруда басымдықтарды белгілеу, жұмыс жүктемесін бөлу, уақытты пайдалануды оңтайландыру құралдарын пайдалану.

«Сәндік-қолданбалы өнер»

Мақсаты: дизайн және өнер саласында жаңа, анағұрлым заманауи технологияларды, материалдар мен идеологияларды дамыту үшін негіз жасау.

Бағдарлама мазмұны: Сәндік-қолданбалы өнер» минор бағдарламасы 3 пәнді қамтиды

Оқытылу тілі: қазақша

Кредит көлемі: 15

Пәннің атауы

Пәннің сипаттамасы

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері

Ою-өрнектің шығу тарихы

Пән «өнер», «ою-өрнек» ұғымдарымен және оның құрылымымен таныстырады, мәдени аспектілерін ашады,

Сәулет, кескіндеме және сәндік жұмыстардағы негізгі элемент ретінде.

қолөнер бұйымдарын, өзіндік бұйымдар мен бірегей интерьер бұйымдарын жасау дағдыларын қалыптастырады. Олар тоқыма, жиһаз және керамика үшін ерекше ою-өрнектер жасай отырып, пішіндермен, түстермен және текстуралармен тәжірибе жасау дағдыларын игереді.

Ою-өрнектің тарихын біледі,

  күнделікті өмірде өзіндік ою-өрнектер жасай отырып, пішіндермен, түстермен және текстуралармен тәжірибе жасауды біледі.

Түстану

Ол түс теориясы мен оның қасиеттерін, ағзаға әсерін, біріктіру әдістерін, оған психологиялық және эмоционалдық реакцияларды зерттейді. Түс туралы ғылым түс гаммасын және түс теориясын, түстерді түзету әдістері мен әдістерін, түс модельдерінің түрлерін және түрлі қызмет салаларында – сән, дизайн, психология, медицина, жарнама және т.б.

Түстану ғылымының эстетикалық және функционалды шешімдерді жасауда маңызды рөл атқаратынын біледі, өнімнің сапасы мен байланысын жақсартады.

Түрлі түстерді қолдана алады

қызмет бағыттары.

Кәсіптік білім беру жүйесінде үйірме жұмысын ұйымдастыру

Пән студенттерді қосымша оқыту құралы ретінде кәсіптік білім беру жүйесінің негізгі құрамдас бөліктерімен таныстырады және пәндік саланы кеңірек қамтуға, мамандықтың негізін қалауға және шығармашылық ойлауын дамытуға мүмкіндік береді.

  Бұл жастарға арналған үйірме жұмысының мәнін ашады, өйткені бұл уақытта болашақ кәсіби ортамен байланыс орнатуға, таңдаған саласында жұмыс тәжірибесін алуға және одан әрі білім алу туралы саналы және саналы шешім қабылдауға болады.

Үйірме жұмысын ұйымдастыру формасын біледі, таңдаған кәсіптік саласында қосымша білім мен практикалық тәжірибе алады.

«Қоғамдық дамудың әлеуметтік-мәдени негіздері»

Мақсаты: өзінің кәсіби қызметінің мәнін түсінетін, дамыған азаматтық ұстанымы бар болашақ мамандардың үйлесімді дамуы үшін жағдай жасау.

Бағдарлама мазмұны: Minor «Қоғамдық дамудың әлеуметтік-мәдени негіздері» бағдарламасы 3 пәнді қамтиды

Оқыту тілі: қазақша

Кредит  көлемі: 15

Пәннің атауы

Пәннің сипаттамасы

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері

Діндер тарихы мен теориясы

 

Пәннің мақсаты – әлеуметтік-мәдени феномен ретінде дін туралы білімді қалыптастыру. Пән әртүрлі діни және дінтанулық ілімдерінде ұсынылған діннің іргелі мәселелерінің мазмұнын, дін мен діни тәжірибенің адам мен қоғам өміріне әсерін зерттеуге бағытталған.

Діни ілімдер мен наным-сенімдердің мазмұны мен  негізгі даму кезеңдерін біледі; діннің адамзат мәдениетіндегі рөлін сыни тұрғыдан қабылдай және талдай алады; рухани-адамгершілік дамудың өзекті мәселелері бойынша өз көзқарасын негіздеу үшін көпшілік алдында және жазбаша сөйлеу дағдыларын тиімді қолдана алады.

Діни ілімдердің тарихы

Пәннің мақсаты білім алушыларда адамзат мәдениеті тарихындағы діни ойдың даму ерекшеліктері туралы идеяларды қалыптастыру болып табылады.

Пән адамзаттың тарихи дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі халықтардың өмірін анықтаған ең маңызды діни идеялар мен діни тәжірибелердің даму логикасын зерттеуге бағытталған.

Діни ілімдерді қалыптастырудың әлеуметтік-мәдени негіздерін және діни ойлаудың ерекшеліктерін біледі, діни сана мен тәжірибені қалыптастыру проблемаларын көрсететін теориялық дереккөздерді өз бетінше іздей алады; қазіргі заманғы діни проблемаларды және әртүрлі мәдениеттердегі діни ахуалдың өзгеруінің негізгі тенденцияларын талдау дағдыларына ие.

Қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті мен философиясы

Пән қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті мен философиялық ойлауының ерекшеліктері туралы идеяларды қалыптастыруға бағытталған. Білім алушылар дәстүрлі қазақ мәдениетінде қалыптасқан болмыстың, адам мен қоғамның негізгі проблемаларын түсінуге философиялық және діни көзқарастардың ерекшеліктері мен өзгешелігін түсінетін болады.

Әлеуметтік және діни тәжірибенің әртүрлі формаларында ұсынылған қазақ халқының дәстүрлі мәдениетінің пайда болуы мен даму эволюциясын біледі; философиялық және діни мәтіндермен жұмыс істеу дағдыларына ие, діни өмір мен діни тәжірибенің алуан түрлілігіне дербес бағдарланады, алған білімдерін қоғам өмірінің әртүрлі салаларында болып жатқан құбылыстарды, оқиғаларды, процестерді талдау үшін қолдана алады.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық механизмі мен құралдары»

Мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті арттыру және жеке сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты қалыптастыру.

Бағдарлама мазмұны: Minor «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық механизмі мен құралдары» бағдарламасы 3 пәнді қамтиды

Оқыту тілі: қазақша

Кредит  көлемі: 15

Пәннің атауы

Пәннің сипаттамасы

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері

Нормативті құқықтық актілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамасы

Пәннің мақсаты НҚА мәтіндерінде сыбайлас жемқорлық факторларының туындауы үшін жағдай жасауға ықпал ететін ережелерді, сондай-ақ олардың сыбайлас жемқорлық дәрежесін бағалау дағдыларын қалыптастыруға, осындай факторларды жоюға бағытталған ұсынымдарды әзірлеуге бағытталған қызметпен таныстыру болып табылады.

НҚА құрылымын мен мазмұнын жетік меңгереді, НҚА  мәтіндеріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы факторлардың туындауы үшін жағдайлар жасауға ықпал ететін ережелерді айқындай алатын болады, олардың сыбайлас жемқорлық деңгейін бағылауға дағдыларын алады, осындай факторларды жоюға бағытталған ұсыныстарды әзірлеуге даңдыланады.

Корпоративтік сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс

Пәннің мақсаты магистранттарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың заманауи тетіктері мен құралдары, ішкі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының негіздері туралы теориялық білімдерді қалыптастыру, құқықтық актілердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамасын жүргізу білу, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін, мүдделер қақтығысын анықтай алу дағдыларын қалыптастыру, халықаралық стандарттар мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың отандық тәжірибесі негізінде мемлекеттік және квазимемлекеттік секторда сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметін ұйымдастыра алу дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

Комплаенс саласындағы, соның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс саласындағы мамандардың лауазымдық міндеттерінің мазмұнын білетін болады, кәсіби қызметте құқықтық актілерге, лауазымдық нұсқаулықтарға және мораль нормаларына сай әрекет етуге, сыбайлас жемқорлық комплаенс саласындағы қызметті жүзеге асыра алатын болады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды жедел-іздестірумен қамтамасыз ету

Пәннің мақсаты жедел-іздестіру қызметінің құқықтық және теориялық негіздерін, оның мемлекеттік қылмыстық-құқықтық саясаттың міндеттерін шешудегі рөлін зерделеу, сондай-ақ адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтау мақсатында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға қарсы күрестің жекелеген мәселелерін зерделеу болып табылады.

Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыру кезінде туындайтын құқықтық қатынастар туралы, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу, ашу және тергеу үшін ЖІҚ нәтижелерін пайдалана алу жөнінде түсінік қалыптастырады, ЖІҚ түсінігі мен мазмұнын, жедел іздестіру кезіндегі адам мен азаматтық негізгі құқытары мен бостандықтарын шектейтін іс шараларды құқықтық реттейтін негізгі ережелерді біледі,    іс бойынша жинақталған жедел есепке алынған фактілік мәліметтерді бағалай алатын болады.

«Қоршаған ортаның экологиялық-географиялық негіздері»

Мақсаты: экологиялық және географиялық сауаттылықты арттыру және экологиялық мәдениетті қалыптастыру

Бағдарлама мазмұны: Minor «Қоршаған ортаның экологиялық-географиялық негіздері» бағдарламасы 3 пәнді қамтиды

Оқыту тілі: қазақша

Кредит  көлемі: 15

Пәннің атауы

Пәннің сипаттамасы

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері

Web-бағдарланған геоақпараттық жүйелер

Пәннің мақсаты-Интернет желісінде географиялық ақпараттық жүйелер ұсынатын карталарды құру және пайдалану процесін зерделеу, сондай-ақ әртүрлі ашық веб-геоақпараттық жүйелермен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын игеру. Пән Веб-ГАЖ мүмкіндіктерін, мәліметтер құрылымы мен модельдерін, кеңістіктік деректерді талдауды, цифрлық модельдерді құру технологияларын, бейнелеу әдістері мен құралдарын, жобалау кезеңдері мен ережелерін қолдануды зерттейді.

1. картографияның, аэроғарыштық зондтаудың қазіргі заманғы теориялық тұжырымдамалары, мәселелері мен даму перспективалары туралы білімге ие болу,

Геоинформатика, геоақпараттық картаға түсіру

2. кеңістіктік мәліметтер базасын өңдеудің компьютерлік бағдарламаларын меңгеру

3. географиялық білімді, кеңістіктік ойлауды және картографиялық, геоақпараттық дағдыларды тәжірибеде қолдану

4. web-картаға түсіру және web-ГАЖ саласындағы алгоритмдерді, бағдарламаларды және есептерді шешу әдістемелерін әзірлеуге қабілеттілігі мен дайындығын көрсету;

5.  сандық ақпарат базалары мен банктерін, барлық мақсаттағы және аумақтық қамтудың геоақпараттық жүйелерін, геопорталдарды және мультимедиялық, виртуалды, көпөлшемді цифрлық кеңістіктік модельдеу технологиялары мен процестерін меңгеруді құру.

Табиғи және антропогендік жүйелердің экологиясы

Қоршаған орта сапасының параметрлерін, табиғи және антропогендік экожүйелердің алуан түрлілігін зерттейді және олардың негізінде қоршаған ортаны қорғау теориясы мен практикасы, ластану көздері және табиғатты қорғау іс-шараларын ұйымдастыру мәселелері; теңгерімді жасыл табиғатты үнемдеу экономикасының факторлары қарастырылады.

Атмосфералық ауа мен су сапасының параметрлерін біледі, нормативтік-құқықтық табиғат қорғау базасында бағдарлай алады, адам өмірінің барлық салаларында қоршаған орта сапасының рөлін түсінеді.

Қоршаған орта қауіпсіздігінің заманауи мәселелері

«Қоршаған орта қауіпсіздігінің заманауи мәселелері» пәні адамның қоршаған ортаға әсеріне байланысты өзекті мәселелерді зерттеуге және оны қорғау шараларын әзірлеуге арналған.

Пәннің мақсаты студенттердің қоршаған ортаға әсер етуінен туындаған негізгі мәселелер туралы терең түсініктерін қалыптастыру, сондай-ақ әсер етудің ықтимал салдарын талдау және бағалау дағдыларын дамыту және теріс әсерді азайту шараларын әзірлеу болып табылады.

Пәнді оқу барысында студенттер Қоршаған орта қауіпсіздігі мәселелерінің әртүрлі аспектілерімен, соның ішінде ауаның, судың және топырақтың ластануы, экожүйелердің жойылуы, биоәртүрліліктің жоғалуы, климаттың өзгеруі, атом энергетикасының қауіптілігі және т.б. танысады.

Пән аясында студенттер Қоршаған орта қауіпсіздігі саласындағы әртүрлі халықаралық және Ұлттық нормалар мен стандарттарды оқиды және осы саланы реттеуге және бақылауға қатысатын халықаралық және ұлттық ұйымдармен танысады.

1.         Қоршаған ортаның негізгі ұғымдары мен принциптерін және оның адаммен өзара әрекеттесуін зерттеу. Оқыту нәтижелері:

Қоршаған орта саласындағы негізгі терминдер мен ұғымдарды және оның адам денсаулығына әсерін түсіну.

Қоршаған ортаның ластану түрлері және олардың салдары туралы білу.

2.         Қоршаған орта қауіпсіздігі саласындағы заманауи мәселелер мен сын-қатерлерді зерттеу. Оқыту нәтижелері:

Климаттың өзгеруі, ауаның, судың және топырақтың ластануы, биоәртүрліліктің жоғалуы және т. б. сияқты қоршаған орта қауіпсіздігінің ең өзекті мәселелері туралы білу.

Осы проблемалардың өзара байланысын және олардың адам денсаулығы мен әл-ауқатына әсерін түсіну.

3.         Қоршаған орта қауіпсіздігінің алдын алу және басқару әдістерін зерттеу. Оқыту нәтижелері:

Қоршаған ортаға қауіп-қатерді талдау және бағалау дағдылары.

Қоршаған орта қауіпсіздігі проблемаларының алдын алу және басқару бойынша шараларды әзірлеу және енгізу мүмкіндігі.

Қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз етудің заманауи технологиялары мен әдістері туралы білім.

4.         Қоршаған орта қауіпсіздігі саласындағы мәліметтермен және зерттеулермен жұмыс. Оқыту нәтижелері:

Қоршаған орта жағдайы туралы деректерді жинау, талдау және түсіндіру дағдылары.

Қоршаған орта қауіпсіздігі саласында зерттеулер жүргізу және олардың нәтижелерін бағалау қабілеті.

Қоршаған ортаны жедел бақылау және талдау әдістері мен құралдары туралы білім.

5.         Қоршаған орта қауіпсіздігі бойынша жобаларды әзірлеу және іске асыру. Оқыту нәтижелері:

Қоршаған орта қауіпсіздігі проблемаларының алдын алу және басқару бойынша жобаларды әзірлеу және іске асыру мүмкіндігі.

Осы саладағы жобаларды іске асырудың техникалық және ұйымдастырушылық аспектілері туралы білім.

Жобаларды сәтті жүзеге асыру үшін коммуникация және командалық жұмыс дағдылары.

«Қоршаған орта қауіпсіздігінің заманауи мәселелері» курсын оқыту студенттерге қоршаған ортаның жай-күйі және оның адам денсаулығы мен әл-ауқатына әсері туралы білімдерін тереңдетуге, сондай-ақ қоршаған орта қауіпсіздігінің алдын алу және басқару дағдыларын дамытуға көмектеседі.

«Soft skills заманауи менеджері»

Мақсаты: адамның әлеуметтік өмірінің кез-келген саласында тиімді өзара әрекеттесу үшін қажетті дағдыларды арттыру.

Бағдарламаның мазмұны: Minor «Soft skills заманауи менеджері» бағдарламасы 3 пәнді қамтиды.

Оқыту тілі: орыс тілі

Кредиттер көлемі: 15

Пәннің атауы

Пәннің сипаттамасы

Оқытудың қалыптасқан нәтижелері

Soft skills: конфликтология

Пән «конфликтология» ұғымымен және оның құрылымымен таныстырады, жұмыста, жеке өмірде, қоғамда туындауы мүмкін түрлі қақтығыстарды ойдағыдай шешуге мүмкіндік беретін дағдылар, әдістер мен әдістер жиынтығын ашады.

Ол қақтығысушы тараптардың ұстанымдары мен мүдделерін талдай білуді, сендіру, медиация және арбитраждың стратегииалары мен стратегияларын табуды қамтиды.

Қақтығыстардың көздерін, оның құрылымын және оны шешудің әдістері мен тәсілдерін біледі.             Біледі: қақтығыстарды тану және талдау; қақтығыстарды шешудің стратегиялары мен тактикасын әзірлеу;

конфликтологиялық жұмыстың әртүрлі әдістері мен әдістерін қолданыңыз;

жанжалдардың әртүрлі түрлерімен жұмыс істеу (тұлғааралық, топаралық, мәдениетаралық және т. б.);

жанжалдардың себептері мен салдарын зерттеу;

адамдарға қақтығыстарды шешудің сындарлы жолдарын табуға көмектесу.

Soft skills: тайм менеджмент

Тайм менеджмент -бұл уақытты басқарудың жүйелі тәсілі. Ол жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және тапсырмаларға басымдық беру дағдыларын, сондай-ақ мақсаттар мен міндеттерге жету үшін уақытты тиімді пайдалануды қамтиды.

Тайм менеджмент мақсаты-уақытты тиімді және тиімді пайдалану. Бұл адамдарға өз уақыттарын саналы түрде басқаруға, алаңдаушылықтан аулақ болуға, басымдық беруге және күні бойы энергиясын басқаруға көмектеседі.

Өз жұмысыңызды және уақытыңызды мүмкіндігінше өнімді болатындай етіп ұйымдастыруды біледі.

Уақытты басқарудың тиімді әдістері мен құралдарын қолдана отырып, уақытты тапсырмаларға бөле алады.

Тапсырмалар тізімімен жұмыс істеу, кестеңізді жоспарлау және үлгеріміңізді бақылау.

Поштаны немесе әлеуметтік медианы тексеру сияқты алаңдаушылық пен нәтижесіз әрекеттерден аулақ болыңыз.

Икемді болыңыз және жоспарлар мен кестелердегі өзгерістерге бейімделе біліңіз.

Жұмыс кеңістігін оңтайландыру және уақытты басқаруға көмектесетін технологиялар мен құралдарды пайдалану.

Ұзақ мерзімді перспективада тиімділік пен өнімділікті арттыру стратегияларын әзірлеу.

Soft skills: стресс менеджменті

Стресс-менеджменті (ағылш. stress management) – бұл стресс деңгейін төмендетуге, оны басқаруға және оның денсаулық пен жұмыс тиімділігіне теріс салдарын жеңуге бағытталған іс-шаралар мен әдістер кешені.

Өмір салтын түзету: уақытты бақылау, демалу және жұмыс істеу, жаман әдеттерден бас тарту.

Ойлау мен мінез-құлықты өзгерту: мақсат қою, уақытты жоспарлау, эмоцияларды басқару, позитивті көзқарас.

Адамға эмоцияларын, күйзелістерін және шаршауын тиімді басқаруға көмектесетін дағдыларды біледі, біледі және меңгереді. Бұған стресстің себептерін және оның денсаулыққа әсерін түсіну, релаксация дағдыларының болуы, уақыт пен басымдықтарды басқара білу, позитивті ойлау техникасын қолдану және барлығымен салауатты қарым-қатынас орнату дағдылары кіреді. Стресс-менеджер әртүрлі салаларда жұмыс істей алады, соның ішінде бизнес, білім, медицина, психология және адамдарға эмоциялары мен стресстерін басқаруға көмектесу қажеттілігі бар басқа салалар.

«Функционалдық сауаттылық»

Minor «Функционалдық сауаттылық»

Мақсаты: функционалдық сауаттылықты арттыру,  тұлғааралық және бұқаралық қарым-қатынаста коммуникация мәдениетін жетілдіру.

Бағдарламаның мазмұны: «Функционалдық сауаттылық» Minor бағдарламасы 3 пәнді қамтиды

Оқыту тілі: қазақша, орысша.

Кредит көлемі: 15

Пәннің атауы

        

 

Пәннің сипаттамасы

Оқытудың қалыптасқан нәтижелері

Маманның коммуникативті имиджі

Пән «коммуникация»,

«коммуникативтік имидж», «имиджді қалыптастыратын ақпарат», «қоғамдық пікірді қалыптастыру» ұғымдарымен, қызметтің негізгі салаларындағы жағымды сөйлеу портретінің құрылымымен таныстырады, маманның сәтті коммуникативтік имиджін құрудың әртүрлі аспектілерін ашады, сауатты қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырады,

коммуникацияның мақсатын, жағдайы мен аудиториясын және арнайы компьютерлік бағдарламаларды талдау негізінде сауатты қарым-қатынас жасау, лингвистикалық және паралингвистикалық қарым-қатынас құралдарын сенімді пайдалану дағдыларын қалыптастырады.

Сөйлеу имиджінің құрылымын біледі, кәсіби, жеке және қоғамдық өмірде жағымды коммуникативті имиджді қалыптастыру және қолдау бойынша мақсатты іс-шаралар құра алады, компьютерлік бағдарламаларды қолданады,

ақпаратты ауызша және жазбаша түрде жоспарлайды және талдайды, әр түрлі жанрдағы және қарым-қатынас стиліндегі қарым-қатынасты тиімді ұйымдастыра алады.

Тілдік қатынастың теориясы мен практикасы

Пән адамдар арасындағы қарым-қатынастың теорияларын, тұжырымдамалары мен модельдерін, заманауи коммуникациялық-ақпараттық технологиялардың қоғамға әсер ету ерекшеліктерін зерттеуге, ауызша және вербалды емес қарым-қатынастың әртүрлі аспектілерін ашуға, кәсіби немесе басқа қызмет процесінде мәдениетаралық және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

Коммуникацияның негізгі модельдері мен негізгі терминдерін түсінуді көрсетеді; қарым-қатынас жағдайына байланысты әр түрлі коммуникация түрлерінің (вербалды, вербалды емес, компьютерлік, тұлғааралық, мәдениетаралық) ерекшеліктерін іс жүзінде қолдана алады, тиімді қарым-қатынас жасау үшін электрондық құжаттар жасай алады, ақпаратты жоспарлайды және талдайды.

Социолингвистика

 

Пән тіл мен әлеуметтік процестер арасындағы байланысты орнатуға, «билингвизм», «лингвистикалық жағдай», «лингвистикалық саясат» ұғымдарын талдауға, тілдің әлеуметтік түрлерін сипаттау қабілетін қалыптастыруға, әлеуметтік қатынастардың лингвистикалық белгілерін тану, мәтінді оның лингвистикалық, ұлттық және мәдени сипаттамаларын ескере отырып талдау қабілетін қалыптастыруға бағытталған.

Әлеуметтік лингвистиканың негізгі ұғымдарын түсінуді көрсетеді, демографиялық және әлеуметтанулық деректерді ескере отырып, тілдік жағдайды талдай алады, тілдік жағдайдың тұрақтылығын сипаттау және бағалау үшін әлеуметтік лингвистика деректерін қолдана алады, тілдік жағдайдың дамуына болжам жасай алады.

«Тарих және өлкетану»

Мақсаты: туған өлкенің тарихы мен мәдениетін жан-жақты зерттеу арқылы мәдениетаралық түсіністік пен төзімділікті дамыту.

Бағдарлама мазмұны: Minor «Тарих және өлкетану» бағдарламасы 3 пәнді қамтиды

Оқыту тілі: қазақша

Кредит  көлемі: 15

Пәннің атауы

Пәннің сипаттамасы

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері

Өлкетану

Пән аймақтың тарихын, географиясын, мәдениетін, халық шығармашылығын, табиғи ресурстарын, экономикасын және әлеуметтік саласын қоса алғанда, Туған өлкені немесе белгілі бір аймақты зерттеуге және тануға арналған білім саласы болып табылады.

Таңдалған аймақтың негізгі белгілері мен ерекшеліктері, оның тарихи оқиғалары, мәдени мұралары, табиғи және географиялық ерекшеліктері туралы білімді танытады. Жергілікті халықтың экономикалық дамуы мен дәстүрлерін талдайды. Туған өлкесіне, оның тарихына, мәдениетіне және табиғи байлығына құрмет көрсетеді.

Араб графикасының негіздері

Пән-қазақ тілінде қолданылатын араб графикасын зерделеу үшін арнайы әзірленген оқыту бағдарламасы болып табылады. Курс араб әліпбиі мен араб тіліндегі жазудың графикалық ерекшеліктеріне, сондай-ақ қазақ халқының мәдени және лингвистикалық мұрасына қызығушылық танытушыларға арналған.

Араб графикасының негіздерін, соның ішінде әріптердің формалары мен тіркесімдерін, жазу ережелерін, әріптердің сөздерге орналасуын және басқа да маңызды аспектілерді қолданады. Әр түрлі жаттығулар мен тапсырмалар арқылы өз дағдыларын жаттықтырады. Қазақ жазуы контекстінде араб тілінде сенімді оқу және жазу үшін білім мен дағдыларды көрсетеді.

Қазақстандағы диаспоралар тарихы

Пән диаспоралардың қалыптасуының, дамуының және Қазақстан қоғамына ықпалының тарихи аспектілерін; Қазақстан аумағында тұратын және ұлттардың алуан түрлілігін білдіретін әртүрлі этникалық және мәдени қауымдастықтарды зерделеуге бағытталған. Пәнді зерттеу әртүрлі мәдениеттер мен этникалық топтар бірге өмір сүретін және үйлесімді түрде өзара әрекеттесетін толерантты және көпұлтты қоғамның қалыптасуына ықпал етеді.

Қазақстандағы көші-қон мен түрлі диаспоралардың қалыптасуының тарихи фактілері туралы білімдерін көрсетеді. Саяси, экономикалық немесе әлеуметтік-мәдени факторларға байланысты көші-қонның себептерін, сондай-ақ осы көші-қонның диаспораның өзіне және жалпы қоғамға әсерін талдайды.

 

«Қазақстан қазіргі әлемде»

Мақсаты: қазіргі заманғы интеграциялық процестерді және Қазақстан Республикасының қазіргі әлемдегі сыртқы саясатының рөлін, олардың құрылымын, жұмыс принциптері мен әдістерін зерделеу.

Бағдарлама мазмұны: Minor «Қазақстан қазіргі әлемде» бағдарламасы3 пәнді қамтиды.

Оқыту тілі: қазақша

Кредит  көлемі: 15

Пәннің атауы

Пәннің сипаттамасы

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері

ҚР өңіраралық және трансшекаралық ынтымақтастығы

Пәннің мазмұны білім алушыларда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын айқындау мен нығайтудың тарихи-құқықтық негіздері туралы білім жүйесін құру болып табылады.  Пән аналитикалық қабілеттер мен сыни ойлауды қалыптастыруға және шоғырландыруға ықпал ете отырып, ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі саяси шекаралардың қалыптасуының, жұмыс істеуінің және демаркациясының негізгі кезеңдерін (ежелгі, Орта ғасырлардағы, жаңа және қазіргі замандағы алғашқы мемлекеттер мен шекаралардың пайда болуы) жүйелі түрде зерттеуге бағытталған.

Оқытылатын пәннің негізгі ұғымдары мен терминдерін талдай алады; дипломатиялық жұмыстың қазіргі заманғы үрдістері мен өзгерістерін талдай алады; ҚР шекараларын қалыптастырудың өзіне тән белгілері мен ерекшеліктерін қалыптастыра алады; ҚР мемлекеттік шекараларын зерделеу білімі мен дағдыларының кешенін меңгереді; мемлекеттің шекара маңындағы аумақтарында қауіпсіздікті жүзеге асыру мәселелерін түсінеді; сондай-ақ еліміздің шекаралары туралы Мемлекеттік заңдарды жақсы түсінеді.

Орталық Азия елдерінің геосаясаты

Пәннің мазмұны білім алушыларда қазіргі заманғы халықаралық жанжалдардың туындау негіздері, жанжалдың динамикасы мен құрылымы, халықаралық қатынастардағы жанжалдарды реттеу жолдары мен тетіктері, Орталық Азиядағы ұлттық, өңірлік және жаһандық қауіпсіздік проблемалары, Орталық Азия өңіріндегі жанжалдардың себептері мен факторлары, жанжалдарды реттеу жолдары мен тетіктері туралы білім жүйесін қалыптастыру болып табылады.

қазіргі қақтығыстардың себептері, олардың сипаты мен ерекшеліктері туралы; қазіргі қақтығыстарды реттеу мәселелері туралы; бітімгершілік операциялар мен қақтығыстарды реттеудегі санкциялардың рөлі туралы; шиеленісу мен шиеленістің негізгі механизмдерін біледі; қазіргі қақтығыстарды талдайды, олардың табиғатын түсінеді; зерттелетін аймақтың әртүрлі саяси тенденцияларын сыни тұрғыдан бағалай алады

Қазақстан Республикасының сыртқы саяси бастамалары

Пәннің мазмұны демократиялық құндылықтарды ұстанатын және өңірлік және жаһандық қауіпсіздікті нығайтатын мемлекеттің халықаралық беделін, имиджін нығайтуға ықпал ететін әлемдік қоғамдастықтың құрамдас бөлігі ретінде Қазақстан Республикасының халықаралық қатынастар жүйесін зерделеу болып табылады. «Көпвекторлы саясат» тұжырымдамасының ізбасары ретінде Еуропа мен Азия тоғысындағы геосаяси жағдайды айқындайтын Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Қазақстанның орны.

Қазақстан Республикасының қазіргі халықаралық қатынастарындағы негізгі үрдістерді талдауды меңгереді; Қазақстан Республикасының ХХІ ғасырдағы сыртқы саясатының мазмұнын түсінеді; қазіргі заманғы халықаралық қатынастарды дамытудың және оларға қатысудың негізгі бағыттарын тереңдетіп зерделеу үшін білімді қолданады; Қазақстан Республикасының қазіргі геосаясаты саласындағы дербес және ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларын меңгереді.

«Жергілікті флораны сақтау және ұтымды пайдалану»

Мақсаты: студенттерге Қазақстан Республикасының аумағындағы орман қауымдастықтарында өсетін дәрілік өсімдіктерің морфологиясы, экологиясы және оларды қолдану, биологиялық белсенді қоспалар алу және өсімдіктерді биотехнологиялық көбейту әдістері туралы білім беру

Бағдарлама мазмұны: Minor Жергілікті флораны сақтау және ұтымды пайдалану»  бағдарламасы 3 пәнді қамтиды

Оқыту тілі: қазақша

Кредит  көлемі: 15

Пәннің атауы

Пәннің сипаттамасы

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері

ШҚО дәрілік өсімдіктерінің қазіргі жағдайы

Пән дәрілік өсімдіктердің морфологиялық және биологиялық ерекшеліктерін, дайындау процесі мен өсіру технологиясының негіздерін, сондай-ақ өсімдік тектес дәрілік шикізаттың сапасын зерттеуге бағытталған. Пәннің мақсаты: дәрілік өсімдіктерді, оларды дайындау әдістерін, қолдану мен өсіру технологияларын зерттеу

Дәрілік өсімдіктердің морфологиялық және биологиялық ерекшеліктерін, дәрілік өсімдік шикізатын дайындау және кептіру әдістерін, өсіру технологиясын біледі; дәрілік өсімдіктердің түрлерін және дәрілік шикізат ресурстарының сапасын анықтайды.

Өсімдіктерді көбейтудің биотехнологиялық әдістері

Пән In vitro өсімдіктердің көбеюінің биотехнологиялық негіздерін, дифференциацияланбаған эмбриондармен жұмыс істеу технологияларын және өсімдіктердің клондық микрокөбеюін, in vitro өсімдік объектілерінің физиологиялық зерттеулерін ұйымдастыру тәсілдерін зерттеуге бағытталған.

Өсімдіктерді көбейтудің биотехнологиялық негіздерін, өсімдіктерді in vitro өсіру әдістерін, олардың практикалық маңыздылығын біледі, өсімдік объектілерінің өсуі мен дамуының физиологиялық аспектілерін бағалайды, нақты биотехнологиялық міндеттерді шешуде өсімдіктер физиологиясы мен биохимиясы бойынша алған білімдерін қолданады, теориялық ақпаратты өңдеу дағдыларын және биотехнология мақсатында өсімдіктерді физиологиялық-биохимиялық зерттеу әдістерін меңгереді.

Биологиялық белсенді қоспаларды алу әдістері

Пән тағамдық және биологиялық белсенді қоспалар туралы теориялық білімді, олардың жіктелуін, құрамын, тағамдық технологиялар мен тамақтанудағы рөлін, токсикология және медициналық-биологиялық талаптар тұрғысынан бағалауды, сондай-ақ өсімдік тектес негізгі және екінші сортты шикізаттан биологиялық белсенді қоспаларды (ББҚ) дайындау әдістері мен тәсілдері бойынша дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

Өсімдік тектес шикізаттағы функционалдық ингредиенттердің құрамы мен қасиеттерін; табиғи шикізаттан биологиялық белсенді заттарды алудың, шоғырландырудың және консервілеудің негізгі тәсілдерін; функционалдық өнімдерге қайталама өсімдік шикізатын өңдеудің технологиялық тәсілдерін; қазіргі заманғы биологиялық қоспалардың негізгі түрлерін және жаңа биоқоспалар  құру перспективаларын біледі.«Ақпараттық және цифрлық технологиялар»

Мақсаты: ғылым мен білім беруде цифрлық технологияларды пайдалану, мультимедиялық қосымшаларды әзірлеу, объектілердің үш өлшемді кескіндерін модельдеу және 3D басып шығару саласында цифрлық сауаттылықты арттыру

Бағдарлама мазмұны: Minor » Ақпараттық және цифрлық технологиялар» бағдарламасы 3 пәнді қамтиды

Оқыту тілі: қазақша

Кредит  көлемі: 15

Пәннің атауы

Пәннің сипаттамасы

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері

Кәсіби қызметтегі цифрлық құзыреттер

Пәннің мақсаты кәсіби міндеттерді шешу үшін зерттеу және білім беру қызметінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пәнді зерделеу жаңа цифрлық технологияларды дамытудың қазіргі заманғы үрдістерін, оларды ғылым мен білім беруде қолданудың негізгі жолдарын, сондай-ақ кәсіби міндеттерді шешуде ақпаратты алудың, сақтаудың және өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын қолдануды қарастырады.

Цифрлық технологияларды қолдаумен өндірістік қызметті ұйымдастыру, ақпаратты түрлендірудің технологиялық процестерін бағалау

Мультимедиялық технологиялар

Пәннің мақсаты практикалық мәселелерді шешу үшін мультимедиялық технологияларды тиімді пайдаланудың практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Пән мультимедиялық объектілерді жобалаудың ерекшеліктері мен рәсімдерін, мультимедиялық ақпаратты өңдеуді, кәсіби қызметтегі практикалық мәселелерді шешу үшін мультимедиялық өнімдерді құру және өзгерту үшін қолданылатын заманауи бағдарламалар мен ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың функционалдық мүмкіндіктерін қарастырады

Мультимедиялық өнімдерді жасау және өзгерту үшін заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдана алады

3D модельдеу негіздері

Пәннің мақсаты – 3D объектілерін құру технологияларымен таныстыру және объектілердің үш өлшемді кескіндерін модельдеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру. Пәннің мазмұны үш өлшемді модельдеуді және 3D технологиясын енгізу құралдарын, 3D модельдерімен және виртуалды кеңістікпен жұмыс істеуге арналған пакеттерді, сондай-ақ 3D модельде графикалық кескіндерді ұсыну әдістерін қарастырады.

3D модельдеу және кеңістікті виртуалдандыру бойынша бағдарламалық қосымшамен жұмыс істеу дағдыларын қолдану

«Интеллектуалды ойындар»
Цель: формирование у будущих педагогов компетенций по обучению и тренировке детей в шахматной деятельности через изучение шахматных стратегий, методик учебно-тренировочного процесса и эффективных подходов к обучению игре в шахматы. Содержание программы: Программа Minor «Интеллектуальные игры» включает в себя 3 дисциплины. Язык обучения: русский, казахский Объем кредитов: 15
Наименование дисциплины Описание дисциплины Формируемые результаты обучения
Шахматы Цель: Формирование знаний о правилах игры и судействе в шахматах Содержание дисциплины: Шахматы как спортивно-педагогическая дисциплина, Исторический обзор развития шахматного спорта, терминология данной дисциплины направлена на теоретическое изучение правил игры в шахматы: основы техники передвижения шахматных фигур по шахматной доске. Организация и проведение спортивных соревнований по шахматам, а также на правила судейства и ведения протокола записи партий. В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет: 1.  демонстрировать навыки знаний о правилах ходов шахматными фигурами; 2.  описывать и анализировать технику записи ходов шахматных фигур, используя профессиональную лексику; 3.  применять различные комбинации тактических действий в защите и нападении в шахматах; 4.  демонстрировать навыки организации и судейства, осуществлять ведение документации соревнований по шахматам; оценивать ситуацию победителя в незаконченных партиях.
Теория и методика учебно-тренировочного процесса по виду спорта «Шахматы» Цель: формирование профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых тренеру-преподавателю по шахматам. Содержание дисциплины: данная дисциплина направлена на изучение теоретических основ учебно-тренировочного процесса, на лекциях обучающимся сообщаются основные сведения по теории, истории, современному состоянию шахмат, тактике, методике преподавания и начальной подготовке с различными контингентами занимающихся.  На практических занятиях обучающиеся овладевают тактикой шахматных ходов и комбинаций, изучают специальную терминологию, приобретают профессионально – педагогические навыки и умения. В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет: 1. демонстрировать навыки тактических действий в шахматах; 2. применять новые методические подходы в обучении и преподавании с учетом индивидуальных особенностей и потребностей занимающихся; 3. применять различные средства и методы спортивной тренировки для различных возрастных групп с учетом индивидуальных особенностей; 4. описывать и анализировать технику упражнений избранного вида спорта, используя профессиональную лексику; 5. Самостоятельно проводить учебно-тренировочные занятия по шахматам; 6. демонстрировать навыки организации и судейства соревнований.
Методика обучения игре в шахматы Цель: создание условий для изучения методики обучения игре в шахматы с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. Содержание дисциплины: данная дисциплина направлена на изучение методических основ шахмат, влияние шахмат на интеллектуальное развитие личности. Включает следующие разделы: Техника безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий по шахматам, нормативно-правовые документы, регламентирующие обучение шахматам, влияние возрастных и индивидуальных особенностей на выбор тактики ведения игры, методика обучения основным действиям игрока. Планирование и организация проведения игры в шахматы на учебных занятиях и во внеклассной работе. В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет: 1. знать историю развития шахмат, организацию соревнований и правил в шахматах; 2. самостоятельно планировать и проводить учебные занятия игры в шахматы; 3. использовать современную методику и педагогические технологии в обучения шахматам; 4. обладать навыками «критериального оценивания; 5. демонстрировать навыки организации и судейства соревнований.
Кнопка "Наверх" с иконкой